Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 26.03.2014
Дата публікації 26.03.2014 13:36:05
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Київський завод безалкогольних напоїв "Росинка"
Юридична адреса* 03057, м. Київ, вул. Е. Потьє, буд. 6
Керівник* Герман Сергій Миколайович - Голова правління. Тел: 453-20-84
E-mail* aleksandr.katsinskiy@rosinka.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Приватне акціонерне товариство
«КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ «РОСИНКА»
Україна, 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 6
код ЄДРПОУ 00382496

ПОВІДОМЛЯЄ
про скликання річних Загальних зборів (надалі – Збори) акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» (надалі – Товариство), які відбудуться 18 квітня 2014 року за адресою: Україна, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 6, кімната (зал) №306.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах – з 11 годин 30 хвилин до 12 годин 00 хвилин у день проведення Зборів за місцем їх проведення.
Час проведення Зборів - о 12 годині 00 хвилин.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 14 квітня 2014 року.
Порядок денний:
1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2.Обрання секретаря Зборів та затвердження регламенту проведення Зборів.
3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
4.Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2013 рік.
6.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2013 рік та затвердження висновку Ревізора.
7.Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
8.Затвердження фінансового плану роботи Товариства на 2014 рік.
9.Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора, обрання ревізора. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з ревізором.

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного можуть бути надіслані на адресу Правління Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.
Для реєстрації акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує їх особу, а представники – документ, що посвідчує їх особу, і довіреність.
Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами та проектами рішень, що будуть розглядатися на Зборах за окремим запитом на адресу Товариства: Україна, 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 6, Приватне акціонерне товариство «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» у кімнаті №411 за місцезнаходженням Товариства з 9-00 до 17-00 кожного робочого дня та під час проведення загальних зборів акціонерів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник юридичного відділу Кацинський О.В.

Довідки за телефоном (044) 453-20-84

Голова правління
ПрАТ «КЗБН «Росинка» С.М. Герман
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Герман Сергій Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 26.03.2014
(дата)