Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 24.02.2015
Дата публікації 24.02.2015 12:41:42
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство «Завод «Ленінська кузня»
Юридична адреса* 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26
Керівник* ШАНДРА ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ - Голова правління. Тел: 425-21-50
E-mail* adalari@lk.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство «Завод «Ленінська кузня», (далі – «Товариство») повідомляє, що 16 квітня 2015 року о 13.00 за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 26, будинок Культури (актова зала), відбудуться річні загальні збори акціонерів Порядок денний 1 Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 2. Розгляд процедурного питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів. 3.Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів. 4. Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2014 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту. 5.Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту. 6.Звіт Правління Товариства за 2014 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту. 7.Звіт Ревізійної комісії за 2014 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2014 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту. 8.Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2014 р., визначення порядку розподілу прибутку за 2014 р., затвердження розміру річних дивідендів. Затвердження фінансового плану на 2015 р. 9.Розгляд питання про відкликання членів Наглядової ради Товариства. 10.Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. 11.Розгляд питання про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 12.Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 13. Прийняття рішення про відчуження майна Товариства 14.Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, коли ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом таких правочинів, перевищують 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 15. Прийняття рішення про вчинення договорів /угод/ 16. Прийняття рішення про затвердження укладених договорів /угод/ Товариства Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)* Найменування показника період звітний попередній Усього активів 706320 418075 Основні засоби 235402 46967 Довгострокові фінансові інвестиції 20870 20920 Запаси 202442 134858 Сумарна дебіторська заборгованість 177639 177289 Грошові кошти та їх еквіваленти 30298 2409 Нерозподілений прибуток -39398 -6308 Власний капітал 163024 169506 Статутний капітал 168087 168087 Довгострокові зобов'язання 73790 12666 Поточні зобов'язання 469506 235903 Чистий прибуток (збиток) -33439 -4864 Середньорічна кількість акцій (шт.) 3430354 3430354 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 324 326 Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 13 квітня 2015 р. Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 11.30 до 12.50 Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України. Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами, щодо питань порядку річних загальних зборів акціонерів у робочі дні з 10.00 до 13.00 за місцезнаходженням Товариства: Україна, 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26, приймальна Правління. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Головко І. І. За інформацією та довідками звертатися за телефоном: 425-10-00, Наглядова рада ПАТ «ЗЛК»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління ШАНДРА ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 24.02.2015
(дата)