Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 08.04.2015
Дата публікації 03.03.2015 14:21:31
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"
Юридична адреса* 65031, м.Одеса, вул. Миколи Боровського, 28 "б"
Керівник* Ніверчук Олександр Миколайович - Голова Правління. Тел: (048)705-20-59
E-mail* o.silantieva@oblenergo.odessa.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО” місцезнаходження якого: Україна, 65031, м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 28 «б» Повідомляє акціонерів про скликання чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», що відбудуться 08 квітня 2015 року о 09 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 65031, м. Одеса, вул. Миколи Боровського, буд. 28 "б", 4-й поверх, кімната 409. Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 08 години 00 хвилин до 08 години 50 хвилин. Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, буде складено станом на 24 годину 02 квітня 2015 року. Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування) 1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (далі –Товариство), припинення повноважень лічильної комісії Товариства. 2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства. 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства. 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2014 році. 8. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства. 9. Про схвалення та/або вчинення правочинів. Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» – м.Одеса, вул. Миколи Боровського, 28 «б», 2-й поверх, кімната 207, у робочі дні (понеділок - п’ятниця), робочий час (з 8.00 до 17.00, перерва з 12.00 до 13.00), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник відділу управління корпоративними правами Сілантьєва О.І. Телефони для довідок: (048) 705-21-56, 705-20-56. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІІ ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» за 2014 рік тис. грн. Найменування показника Період 2014 2013 Усього активів 4 145 408 4 076 591 Основні засоби 3 106 852 3 160 748 Довгострокові фінансові інвестиції 452 365 453 360 Запаси 59 772 61 554 Сумарна дебіторська заборгованість 189 319 126 661 Грошові кошти та їх еквіваленти 4 526 16880 Нерозподілений прибуток 609 994 451093 Власний капітал 2 491 926 2 569 068 Статутний капітал 152 124 152 124 Довгострокові зобов'язання 566 850 553 652 Поточні зобов'язання 1 086 632 953 857 Чистий прибуток (збиток) -78 795 826 Середньорічна кількість акцій (шт.) 608 495 560 400 276 382 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0 Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 825 5 784 Правління ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 41 від 02.03.2015р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Ніверчук Олександр Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 03.03.2015
(дата)