Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 10.03.2015
Дата публікації 10.03.2015 14:41:51
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кияни"
Юридична адреса* 04073 м.Київ, Московський проспект,9
Керівник* Марченко Валентина Василівна - голова правління. Тел: (044) 537-02-12
E-mail* marchenko@forumparkplaza.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР ! Публічне акціонерне товариство «Кияни» повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 17 квітня 2015 року о 15.00 год. в приміщенні Товариства, яке знаходиться за адресою: м. Київ, пр- т. Московський, 9 корп. 3 ,офіс 3-202 . Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах з 14 год. 00хв. до14 год. 50хв. При собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково довіреність. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 10 квітня 2015року. Порядок денний: 1. Обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів ПАТ «Кияни». 2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» за 2014 рік та завдання на 2015 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2014р. 3. Звіт Наглядової ради ПАТ «Кияни» та затвердження звіту Наглядової ради. 4. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» у 2014 році. 6. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися ПАТ «Кияни» у період з 10 квітня 2014 року до 17 квітня 2015 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік. 7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «Кияни» протягом одного року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з ними. Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 2013//2014 роки (тис. грн.) Усього активів 85994//81882 Основні засоби 236// 154 Інвестиційна нерухом. 61648//59354 Довгострокові фінансові інвестиції --//-- Запаси 54// 59 Сумарна дебіторська заборгованість 10599// 9254 Грошові кошти та їх еквіваленти 2// 3 Нерозподілений прибуток -101984// - 239 693 Власний капітал -95541// -233 250 Статутний капітал 6443// 6443 Довгострокові зобов’язання 150130// 314515 Поточні зобов’язання 31405// 617 Чистий прибуток(збиток) -13788// -137709 Середньорічна кількість акцій(штук) 644300// 644300 Кількість власних акцій викуплених протягом періоду(шт.) ---//--- Загальна сума коштів ,витрачених на викуп власних акцій протягом періоду --//---- Чисельність працівників на кінець періоду(осіб) 10//9 Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час з 9.00 до 16.00 корпус 3, офіс 3- 201, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами – Голова правління Марченко Валентина Василівна. Тел. Для довідок: ( 044) 537-02-05 Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 10.03.2015 в газеті "Бюлетень. Цінні папери України" №42. Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади голова правління Марченко Валентина Василівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 10.03.2015
(дата)