Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 17.04.2015
Дата публікації 18.03.2015 15:54:22
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК»
Юридична адреса* 04053, м. Київ, вул. Смирнова – Ласточкіна, 10-А
Керівник* Жуков Андрій Якович - Голова Правління. Тел: 044-247-20-07
E-mail* kalashnik@ukrinbank.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Шановний акціонере ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК" (далі – Банк), код за ЄДРПОУ 05839888, місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Смирнова – Ласточкіна, буд.10-А, повідомляє Вам, що річні Загальні збори акціонерів Банку (далі – Збори) відбудуться 17 квітня 2015 року о 19-00 годині за адресою: м. Київ, вул. Смирнова – Ласточкіна, 10-А, (приміщення конференц-залу). Реєстрація акціонерів, які прибули для участі у Зборах, відбудеться за місцем проведення зборів та у день проведення зборів з 18.00 до 18.45. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, – 10.04.2015 р. Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у Зборах необхідно надати: акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт); представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт), і довіреність на право участі в Зборах та на голосування, засвідчену у порядку, передбаченому законодавством; для керівників юридичних осіб – паспорт та документ про призначення на посаду. Порядок денний: 1. Обрання Секретаря зборів. Затвердження регламенту зборів. 2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку про результати роботи за 2014 рік. 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Банку про результати роботи за 2014 рік. 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Банку про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Банку. 5. Затвердження річного звіту та балансу Банку за 2014 рік. Затвердження висновків зовнішнього аудитора. 6. Розподіл прибутку Банку за 2014 рік. 7. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Банку шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. 8. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій та затвердження Рішення про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення). 9. Визначення уповноважених органів та уповноважених осіб Банку, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлюють порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства. 10. Затвердження змін до Статуту Банку шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи Банку для підписання змін до Статуту Банку та здійснення реєстрації змін до Статуту Банку у державних органах. 11. Про припинення діяльності Ревізійної комісії Банку та повноважень членів Ревізійної комісії Банку. 12. Внесення змін до «Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «УКРІНБАНК», «Положення про Наглядову раду ПАТ «УКРІНБАНК», «Положення про Правління ПАТ «УКРІНБАНК» шляхом затвердження їх у нових редакціях. 13. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку. 14. Обрання членів Наглядової ради Банку. 15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Банку. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів. 16. Обрання Голови Наглядової ради Банку. За довідками та ознайомленням з матеріалами стосовно питань порядку денного звертатись за адресою: 04053 м. Київ, вул. Смирнова – Ласточкіна, 10-А, к.605, тел. 044-247-20-73, відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - начальник відділу роботи на фондовому ринку Банку. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) Найменування показника період Попередній 2013р. Звітний 2014р. Усього активів 6 028 642 7 048 985 Основні засоби 224 863 227 009 Інвестиційна нерухомість 210 565 233 944 Довгострокові фінансові інвестиції 0 0 Запаси 241 242 Сумарна дебіторська заборгованість 12 015 29 694 Грошові кошти та їх еквіваленти 281 670 194 356 Нерозподілений прибуток 0 Власний капітал 579 063 784 782 Статутний капітал 305 000 405 000 Строкові зобов'язання 3 931 941 5 345 355 Поточні зобов'язання 523 720 623 493 Чистий прибуток (збиток) 3 901 8 189 Середньорічна кількість акцій (шт.) 30 500 000 000 39 541 095 890 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0 Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1186 918 Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: газета «ВІДОМОСТІ НКЦПФР» № 51 від 17.03.2015
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Жуков Андрій Якович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 18.03.2015
(дата)