Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 28.04.2015
Дата публікації 20.03.2015 12:46:26
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Київський завод безалкогольних напоїв "Росинка"
Юридична адреса* 03057, м. Київ, вул. Е. Потьє, буд. 6
Керівник* Нархов Андрій Анатолійович - Голова правління. Тел: 453-20-84
E-mail* elena.golubenko@rosinka.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Приватне акціонерне товариство «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ «РОСИНКА» Україна, 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 6 Код ЄДРПОУ 00382496 повідомляє про скликання річних Загальних зборів (надалі – збори) акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» (надалі – Товариство), які відбудуться 28 квітня 2015 року за адресою: Україна, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 6 кімната (зал) № 306 Час проведення Зборів – о 12 годині 00 хвилин. Реєстрація акціонерів відбудеться з 11.20 до 11.50 в той же день за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – на 24 годину 22 квітня 2015 року Порядок денний : 1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень 2. Обрання секретаря Зборів та затвердження регламенту проведення Зборів 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2014 рік та затвердження висновку Ревізора 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік 8. Затвердження фінансового плану роботи Товариства за 2015 рік 9. Погодження змін умов кредитного договору № 12-В/13/182/КЛ-КБ від 19 квітня 2013 року Пропозиції акціонерів щодо порядку денного можуть бути надіслані на адресу Правління Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує їх особу, а представники - документ, що посвідчує їх особу, і довіреність. Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами та проектами рішень, що будуть розглядатись на Зборах за окремим запитом на адресу Товариства: Україна, 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє 6, Приватне акціонерне товариство «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» у кімнаті № 411 за місцезнаходженням Товариства з 9-00 до 17-00 кожного робочого дня та під час проведення загальних зборів акціонерів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник юридичного відділу Голубенко О.В. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)* Найменування показника Період звітний попередній Усього активів 205655 208437 Основні засоби 114246 111440 Довгострокові фінансові інвестиції 5703 5703 Запаси 22446 22688 Сумарна дебіторська заборгованість 51248 55186 Грошові кошти та їх еквіваленти 227 1227 Нерозподілений прибуток (147740) (4167) Власний капітал (81675) 61898 Статутний капітал 21074 21074 Довгострокові зобов'язання 189499 101386 Поточні зобов'язання 97831 45153 Чистий прибуток (збиток) (143573) 8584 Середньорічна кількість акцій (шт.) 2107423800 2107423800 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 448 488 Повідомлення про проведення загальних зборів буде опубліковано в Бюлетні "Відомості НКЦПФР" №55(2059) від 23.03.2015.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Нархов Андрій Анатолійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 20.03.2015
(дата)