Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 16.04.2015
Дата публікації 23.03.2015 09:10:45
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"
Юридична адреса* 09114, м. Біла Церква вул. Петра Запорожця, 361
Керівник* Кривенко Василь Васильович - директор. Тел: 04563-7-91-88
E-mail* men@bctec.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Шановні акціонери! ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» Місцезнаходження за адресою: Київська область м. Біла Церква вул. П.Запорожця,361, код ЄДРПОУ 30664834 повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів товариства (надалі збори). Збори відбудуться «16» квітня 2015 року об 11.00 год. за адресою: м. Біла Церква Київської області вул. Петра Запорожця,361, 3 поверх, актова зала. Реєстрація учасників зборів відбудеться з 10-30 до 11-00 год. «16» квітня 2015 року за адресою:м. Біла Церква Київської області вул. Петра Запорожця, 361, 3 поверх, актова зала. Порядок денний: 1.Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу. 2.Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. 3.Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів. 4.Звіт Директора Товариства «Про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 р.». 5.Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р. 6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014р. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2014р. 8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2014р. 9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії. 10. Затвердження Загальними зборами акціонерів правочинів, які вчинялися до дня проведення цих зборів акціонерів, в тому числі: - Договір про мультивалютну кредитну лінію №1048м-01-06 від 27 лютого 2006р., укладеного із АТ Банк «Фінанси та Кредит»; - Договір про мультивалютну кредитну лінію №25-04/04 від 29 квітня 2004р., укладеного із АТ Банк «Фінанси та Кредит»; - Договорів поруки, майнових поручительств, договорів застави, договорів іпотеки та інших договорів, а також змін та доповнень до них, які забезпечують виконання зобов’язань за кредитними договорами, укладеними з АТ Банк «Фінанси та Кредит». 11.Попереднє схвалення Загальними зборами акціонерів правочинів та внесення змін до них, які може вчиняти ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» протягом не більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів, а також внесення змін до значних правочинів, які вже укладені на день проведення цих Загальних зборів акціонерів протягом цього ж строку, в тому числі: з АТ Банк «Фінанси та Кредит». 12. Про затвердження «Положення про директора ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ». 13.Відкликання в повному складі та обрання членів Наглядової ради Товариства. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ„БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ” за 2014 рік (тис.грн.) Найменування показника Період звітний попередній Усього активів 1690956 1648618 Основні засоби 84916 88123 Довгострокові фінансові інвестиції Запаси 8145 6851 Сумарна дебіторська заборгованість 1510040 1518183 Грошові кошти та їх еквіваленти 36541 16829 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 31347 77883 Власний капітал 146503 194791 Статутний капітал 76726 76726 Довгострокові зобов’язання 1297722 1298705 Поточні зобов’язання 243013 152466 Чистий прибуток (збиток) (48288) 48776 Середньорічна кількість акцій (шт.) 13343700 13343700 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 398 398 Дата складання переліку акціонерів, що мають право участі у зборах акціонерів 10 квітня 2015 року. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт, що посвідчує особу, для представників акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог діючого законодавства України. Ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного, на підставі письмового запиту, акціонери можуть у робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцезнаходженням товариства, а саме: Київська область м. Біла Церква вул. П.Запорожця,361, 3-й поверх актова зала. Уповноважена особа для роботи з акціонерами: Сириця Василь Євгенович тел.33-76-75. Наглядова рада Дата розміщення 14.03.2015р. № 47(5421) газета «Урядовий кур'єр»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади директор Кривенко Василь Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 23.03.2015
(дата)