Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 24.04.2015
Дата публікації 23.03.2015 16:33:12
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "ПРОСТО-страхування"
Юридична адреса* 04050, м. Київ, вул. Герцена, 10
Керівник* Крашенінніков Ігор Володимирович - Голова Правління. Тел: 0442062885
E-mail* a.grebenchenko@pro100.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «ПРОСТО-страхування» (надалі – Товариство). 1. 24 квітня 2015 року відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства за адресою: 04050, м. Київ, вул. Герцена, 10, каб. 401. Початок зборів об 11.00 годині. 2. Реєстрація учасників зборів відбудеться 24 квітня 2015 року з 10.30 до 10.50 за місцем проведення загальних зборів. 3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів - 20 квітня 2015 року (станом на 24.00). 4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним: 1. Обрання лічильної комісії. 2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Затвердження звіту Правління Товариства за 2014 рік. 4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік. 5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік. 8. Затвердження рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року відносно страхування, перестрахування, співстрахування, якщо ринкова вартість послуг, які є предметом значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2014 рік. 9. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 11. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства. 5. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 04050, м. Київ, вул. Герцена, 10, каб. 401, в робочий час - з 9.00 до 18.00 (обідня перерва з 13.30 до 14.30), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – заступник начальника юридичного управління О.В. Гребенченко. Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Телефон для довідок (044) 2062885. 6. Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн) Найменування показника Період Звітний (2014) Попередній (2013) Усього активів 249070 223167 Основні засоби 63920 67813 Довгострокові фінансові інвестиції - - Запаси 564 648 Сумарна дебіторська заборгованість 27877 37760 Грошові кошти та їх еквіваленти 138340 83116 Нерозподілений прибуток -16519 - 50259 Власний капітал 138479 102831 Статутний капітал 82320 84000 Довгострокові зобов'язання 79642 94699 Поточні зобов'язання 30949 25637 Чистий прибуток (збиток) 36421 3010 Середньорічна кількість акцій (шт.) 82320 64000 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1340 1555 7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Бюлетень «Цінні папери України» №50 від 20 березня 2015 року.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Крашенінніков Ігор Володимирович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 23.03.2015
(дата)