Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 10.08.2015
Дата публікації 08.07.2015 13:36:24
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК»
Юридична адреса* 04053, м. Київ, вул. Смирнова – Ласточкіна, 10-А
Керівник* Жуков Андрій Якович - Голова Правління. Тел: 044-247-20-07
E-mail* kalashnik@ukrinbank.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК" (далі – Банк), код за ЄДРПОУ 05839888, місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Смирнова – Ласточкіна, буд.10-А, повідомляє Вам, що на підставі ч. 1 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» прийняла рішення (Протокол засідання Наглядової ради Банку № 17 від 18.06.2015) про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Банку (далі – Збори). Збори відбудуться 10.08.2015 о 11-00 годині за адресою: м. Київ, вул. Смирнова – Ласточкіна, 10-А, (приміщення конференц-залу). Реєстрація акціонерів, які прибули для участі у Зборах, відбудеться за місцем проведення зборів та у день проведення зборів з 10.00 до 10.45. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 04.08.2015 р. Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у Зборах необхідно надати: акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт); представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт), і довіреність на право участі в Зборах та на голосування, засвідчену у порядку, передбаченому законодавством; для керівників юридичних осіб – паспорт та документ про призначення на посаду. Порядок денний: 1. Обрання Секретаря зборів. Затвердження регламенту зборів. 2. Внесення змін до Статуту Банку пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу Банку. Визначення уповноваженої особи Банку для підписання змін до Статуту Банку та здійснення реєстрації змін до Статуту Банку у державних органах. За довідками та ознайомленням з матеріалами стосовно питань порядку денного звертатись за адресою: 04053 м. Київ, вул. Смирнова – Ласточкіна, 10-А, к.605, тел.247-20-73, відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - начальник відділу роботи на фондовому ринку Банку. Наглядова рада Банку.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Жуков Андрій Якович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 08.07.2015
(дата)