Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 14.08.2015
Дата публікації 14.07.2015 11:27:08
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ»
Юридична адреса* 69032, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд.15
Керівник* Ліщук Іван Іванович - Тимчасово виконуючий обов’язки Генерального директора. Тел: (061) 212-24-27
E-mail* Boyko.Irina@zalk.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Шановний акціонер! ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ" (код за ЄДРПОУ: 00194122, місцезнаходження: 69032, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Південне шосе, будинок 15), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 14 серпня 2015 року о 12:00 годині за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд. 15, зал засідань № 1. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат». 3. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів товариства. 4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 5. Звіт Наглядової ради товариства про роботу за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 6. Звіт Ревізійної комісії товариства про роботу за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 7. Затвердження висновків Ревізійної комісії товариства за 2014 рік. 8. Затвердження річного звіту товариства за 2014 рік. 9. Визначення основних напрямків діяльності товариства на 2015 рік. 10. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитку) товариства за 2014 рік. 11. Внесення змін до Статуту ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат». 12. Внесення змін до внутрішніх положень товариства. 13. Прийняття рішення про припинення повноважень Генерального директора ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат». 14. Обрання Генерального директора ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат». 15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат». 16. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат». 17. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами наглядової ради ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат». Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради товариства. 18. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат». 19. Обрання членів Ревізійної комісії товариства. 20. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Ревізійної комісії ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат». Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії. Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 10.00 до 11.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 10.08.2015 року на 24 годину. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного у робочі дні з 10.00 до 12.00 год. за адресою: 69032, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Південне шосе, будинок 15, кабінет № 140 (відділ кадрів), і в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Тимчасово виконуючий обов’язки генерального директора Ліщук Іван Іванович. Телефон для довідок: (061) 212-25-87. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.) Найменування показника Період Звітний 2014 р.Попередній 2013 р. Усього активів 263 608 437 009 Основні засоби 138 251 164 786 Довгострокові фінансові інвестиції 634 634 Запаси 61 055 91 155 Сумарна дебіторська заборгованість 14 021 79 866 Грошові кошти та їх еквіваленти 44 10 709 Нерозподілений прибуток - 4 111 076 -2 204 700 Власний капітал - 3 637 140 - 1 730 764 Статутний капітал 155 682 155 682 Довгострокові зобов'язання 319 889 379 790 Поточні зобов'язання 3 580 859 1 788 043 Чистий прибуток (збиток) - 197 973 -91 378 Середньорічна кількість акцій (шт.) 622 729 120 622 729 120 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0 Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 110 274 Наглядова рада ПАТ “ЗАлК” Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені “Відомості НКЦПФР” №130(2134) від 14.07.2015 року. Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Тимчасово виконуючий обов’язки Генерального директора Ліщук І. І. 14.07.2015. М.П.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Тимчасово виконуючий обов’язки Генерального директора Ліщук Іван Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 14.07.2015
(дата)