Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 29.03.2016
Дата публікації 23.02.2016 08:42:32
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"
Юридична адреса* 65031, м.Одеса, вул. Миколи Боровського, 28 "б"
Керівник* Ніверчук Олександр Миколайович - Голова Правління. Тел: (048)705-20-59
E-mail* o.silantieva@oblenergo.odessa.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

“ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО”

місцезнаходження якого: Україна, 65031, м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 28 «б»  

 

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», що відбудуться 29 березня 2016 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 65031, м. Одеса, вул. Миколи Боровського, буд. 28 "б", 4-й поверх, кімната 409.

 

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися в день проведення Загальних зборів акціонерів з 09 години 00 хвилин до 09 години 45 хвилин за адресою: м. Одеса, вул. Миколи Боровського, буд. 28 "б", 1-й поверх, кімната 135.

 

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, буде складено станом на 24 годину 23 березня 2016 року.

 

 

 

 

Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування)

 

 1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (далі –Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії Товариства.
 2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
 7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2015 році.
 8. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
 9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 11.  Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.
 12.  Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
 13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 14. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
 15. Про схвалення та/або вчинення правочинів.
 16. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «Альфа-Банк».
 17. Про внесення змін до Статуту Товариства.
 18. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

 

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» – м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 28 «б», 3-й поверх, кімната 325, у робочі дні (понеділок - п’ятниця), робочий час (з 8.00 до 17.00, перерва з 12.00 до 13.00), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –  начальник відділу управління корпоративними правами Сілантьєва Ольга Іванівна.

Телефони для довідок: (048) 705-21-56, 705-20-56.

 

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»

 

                                                                                                                 тис. грн.

Найменування показника

Період

2015

2014

Усього активів

4 430 953

4 145 408

Основні засоби

2 970 962

3 106 852

Довгострокові фінансові інвестиції

430 736

464 255

Запаси

88 587

59 772

Сумарна дебіторська заборгованість

201 336

189 319

Грошові кошти та їх еквіваленти

171 147

4 526

Нерозподілений прибуток

827 036

609 994

Власний капітал

2 501 550

2 491 926

Статутний капітал

152 124

152 124

Довгострокові зобов'язання

591 067

566 850

Поточні зобов'язання

1 297 733

1 052 546

Чистий прибуток (збиток)

9 460

-78 795

Середньорічна кількість акцій (шт.)

608 495 560

608 495 560

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

4979

5825

 

Правління ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»

 

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів  ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»

опубліковано в офіційному друкованому виданні  НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 34 (2288) від 19.02.2016р.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

 

Голова Правління ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»       __________________  О.М. Ніверчук

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Ніверчук Олександр Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 23.02.2016
(дата)