Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 19.04.2016
Дата публікації 25.02.2016 13:12:25
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство «Завод «Ленінська кузня»
Юридична адреса* 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26
Керівник* ШАНДРА ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ - Голова правління. Тел: 425-21-50
E-mail* adalari@lk.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Публічне акціонерне товариство «Завод «Ленінська кузня»,

(далі – «Товариство») повідомляє, що 19 квітня 2016   року о 13.00 за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 26,

будинок Культури (актова зала), відбудуться річні загальні збори акціонерів

 

Порядок денний

1. Розгляд процедурного  питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

2. Розгляд процедурного питання про обрання Голови та Секретаря   загальних зборів  акціонерів.

3.Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015  р. Прийняття рішення  про наслідки розгляду звіту.

5.Звіт Ревізійної комісії за 2015 р. Прийняття рішення  про наслідки розгляду звіту.

6.Розгляд питання про відкликання  членів Наглядової ради Товариства.

7.Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов  цивільно – правових  або трудових договорів, що укладатимуться  з членами Наглядової ради Товариства ,  встановлення розміру їх винагороди, обрання особи,  яка уповноважується на підписання цивільно-правових  договорів з членами Наглядової ради Товариства.

8.Розгляд питання  про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії  Товариства.

9.Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

10. Прийняття рішення про відчуження майна Товариства

11. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, коли ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом таких правочинів, перевищують 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

12.  Прийняття рішення про затвердження укладених договорів /угод/ Товариства

13.Розгляд питання про зміну найменування Товариства.

14.Розгляд питання про внесення  змін (прийняття нової редакції) до Статуту Товариства.

15.Розгляд питання про внесення  змін (прийняття нової редакції) до  внутрішніх документів Товариства.

16. Прийняття рішення про зміну найменування дочірніх підприємств.

17.Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Статутів дочірніх підприємств Товариства.

18.Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2015 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2015 р., визначення порядку розподілу прибутку за 2015  р., затвердження розміру річних дивідендів. Затвердження фінансового плану на 2016  р.

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

610094

706320

Основні засоби

241498

235402

Довгострокові фінансові інвестиції

22192

20870

Запаси

144794

202442

Сумарна дебіторська заборгованість

122021

177639

Грошові кошти та їх еквіваленти

40481

30298

Нерозподілений прибуток

-5535

-39398

Власний капітал

156714

163024

Статутний капітал

168087

168087

Довгострокові зобов'язання

110806

73790

Поточні зобов'язання

342574

469506

Чистий прибуток (збиток)

-5535

-33439

Середньорічна кількість акцій (шт.)

3430354

3430354

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

378

324

Дата  складення переліку акціонерів, які  мають право на участь у загальних  зборах: 14 квітня 2016 р.

   Реєстрація  учасників відбудеться в день та за місцем проведення зборів 19 квітня 2016 року  з  11.30 до 12.50.

  Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України.

   Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами,   щодо питань порядку річних  загальних зборів акціонерів у робочі дні з 10.00 до 13.00 за місцезнаходженням Товариства: Україна,  04176, м. Київ, вул. Електриків, 26, приймальна Правління.

     Особа відповідальна за порядок   ознайомлення  акціонерів з документами:  Головко І. І.

      За  інформацією та довідками  звертатися за телефоном: 425-10-00,  Наглядова рада ПАТ «ЗЛК»

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління ШАНДРА ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 25.02.2016
(дата)