Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 15.04.2016
Дата публікації 09.03.2016 12:58:29
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кияни"
Юридична адреса* 04073 м.Киїі, пр-т Московський,9
Керівник* Марченко Валентина Василівна - Голова правління. Тел: (044)537-02-05
E-mail* marchenko@forumparkplaza.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР !

Публічне акціонерне товариство «Кияни» повідомляє про проведення

Загальних зборів акціонерів,

які відбудуться 15 квітня 2016 року о15.00 год. в приміщенні Товариства, яке знаходиться за адресою: м. Київ, пр- т. Московський, 9 корп.1 ,офіс 1-201.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів  для участі у загальних зборах з  14 год. 00хв. до14 год. 50хв. При собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково довіреність.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних  зборах – 11 квітня 2016 року.

Порядок денний:

 1. Обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів ПАТ «Кияни».
 2. Звіт   Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» за 2015 рік та завдання на 2016рік, затвердження річного звіту Товариства за 2015р. 
 3. Звіт Наглядової ради ПАТ «Кияни» та затвердження звіту Наглядової ради.
 4. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» у 2015 році.
 6. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися ПАТ «Кияни» у період з 17 квітня 2015 року  до 14 квітня 2016 року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
 7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які  можуть вчинятися ПАТ «Кияни» протягом одного  року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з ними.
 8. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Правління.
 9. Обрання членів Правління та Обрання Голови Правління з числа обраних членів Правління Товариства.
 10. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу членів Ревізійної комісії Товариства.
 11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 12. Обрання Голови Ревізійної комісії з числа обраних членів Ревізійної комісії.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства: (тис. грн.)

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА

                                                    ПЕРІОД  

 

Попередній  2014р.

      Звітний 2015р.

Усього активів

                       81882

  81964

Основні засоби

                           335

     565         

Інвестиційна нерухом.

                      59173

 56688  

Довгострокові фінансові інвестиції

                             ---

---

Запаси

                              59   

      70               

Сумарна дебіторська заборгованість

                         9254

                    11575   

Грошові кошти та їх еквіваленти

                                3

         8         

Нерозподілений прибуток

                  -239 693

                 -397 379

Власний капітал

                   -233 250

                 -390 936

Статутний капітал

                          6443

     6 443   

Довгострокові зобов’язання

                     314515

                   471 419

Поточні зобов’язання

                            617

     1 481       

Чистий прибуток(збиток)

                   -137 709

                  -157 686

Середньорічна кількість акцій(штук)

                    644 300

                   644 300

Кількість власних акцій викуплених протягом періоду(шт.)

                            ---

---

Загальна сума коштів ,витрачених  на викуп власних акцій протягом періоду

                            ---

---

Чисельність працівників на кінець періоду(осіб)

                               9

   9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок ознайомлення акціонерів  з  матеріалами,  з  якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів 

Від  дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів  Товариство  надає  акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень  з  питань  порядку  денного,  за місцезнаходженням  Товариства  у  робочі  дні,  робочий  час з 9.00 до 16.00 корпус 3, офіс 3-201, а в день проведення загальних зборів - також  у місці  їх  проведення.  Відповідальна особа за порядок ознайомлення  акціонерів з вищезазначеними документами – Голова правління  Марченко Валентина Василівна. 

                         Тел. Для довідок: ( 044)  537-02-05                                                                                                       Правління Товариства

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 09.03.2016 в газеті "Бюлетень. Цінні папери України" №42. Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Марченко Валентина Василівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 09.03.2016
(дата)