Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 25.04.2016
Дата публікації 17.03.2016 10:38:27
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Київський завод безалкогольних напоїв "Росинка"
Юридична адреса* місто Вінниця, вулиця Театральна, 20 офіс 406
Керівник* Нархов Андрій Анатолійович - Голова Правління. Тел: 073 2717763
E-mail* elena.golubenko@rosinka.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка»

(місцезнаходження: 21050, місто Вінниця, вулиця Театральна, 20 офіс 406)
(надалі – Товариство)


Повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться
25 квітня 2016 року о 12 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Ежена Потьє, 6, кімната (зал) № 306.


Перелік питань, що виносяться на голосування згідно порядку денного:
1) Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів.

2) Про обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів.

3) Про обрання членів Наглядової ради.

4) Про регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів.

5) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

6) Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

7) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

8) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2015 рік та затвердження висновку ревізора.

9) Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2015 рік.

10) Затвердження фінансового плану роботи Товариства на 2016 рік.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах буде здійснюватись 25 квітня 2016 року з 11-20 до 11-50 за адресою: м. Київ, вул. Ежена Потьє, 6, кімната (зал) № 306.
 

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватися згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 19 квітня 2016 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів, крім того, необхідно мати документ, що відповідно до законодавства надає право представляти акціонера на річних Загальних зборах.
Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів під час підготовки до річних Загальних зборів за адресою: м. Київ, вул. Ежена Потьє, 6, кімната (зал) № 306, а в день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів під час підготовки до Загальних зборів, є Голова Правління -Нархов Андрій Анатолійович. Телефон (044)-453-20-84

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

810335

 205655

Основні засоби

90266

 114246

Довгострокові фінансові інвестиції

605442

 5703

Запаси

20988

 22446

Сумарна дебіторська заборгованість

91737

 51248

Грошові кошти та їх еквіваленти

957

 227

Нерозподілений прибуток

(310780)

 (147740)

Власний капітал

(244715)

 (81675)

Статутний капітал

21074

 21074

Довгострокові зобов'язання

288458

 189499

Поточні зобов'язання

662025

 97831

Чистий прибуток (збиток)

(163040)

 (143573)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2107423800

 2107423800

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

 -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

 -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

448

 448

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетні "Бюлетень. Цінні папери України" № 48 (4335) від 17 березня 2016 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Нархов Андрій Анатолійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 17.03.2016
(дата)