Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 21.04.2016
Дата публікації 18.03.2016 12:49:03
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ»
Юридична адреса* 69032, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд.15
Керівник* Лобіков Дмитро Валентинович - Генеральний директор. Тел: (061) 212-24-27
E-mail* Boyko.Irina@zalk.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Шановний акціонер!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ"

(код за ЄДРПОУ: 00194122, місцезнаходження: 69032, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15),

повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 21 квітня 2016 року о 12:00 годині за адресою: 69032, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15, зал засідань №1.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Обрання головуючого та секретаря річних загальних зборів товариства.

3. Затвердження порядку ведення (регламенту) річних загальних зборів товариства.

4. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2015 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Звіт наглядової ради товариства про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Звіт ревізійної комісії товариства про роботу за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків ревізійної комісії за 2015 рік.

7. Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік.

8. Визначення основних напрямків діяльності товариства на 2016 рік.

9. Визначення порядку покриття збитку товариства відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності товариства у 2015 році.

10. Припинення повноважень членів наглядової ради.

11. Обрання членів наглядової ради.

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 10.30 до 11.30 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 15.04.2016 року на 24 годину. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного у робочі дні з 08.00 до 17.00 год. за адресою: 69032, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15, кабінет № 140 (відділ кадрів), і в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Генеральний директор Лобіков Дмитро Валентинович.

Телефон для довідок: (061) 212-25-87.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

216864

263463

Основні засоби

141292

174780

Довгострокові фінансові інвестиції

634

634

Запаси

45452

61053

Сумарна дебіторська заборгованість

16193

14021

Грошові кошти та їх еквіваленти

6

44

Нерозподілений прибуток

(5931459)

(4127633)

Власний капітал

(5477517)

(3653697)

Статутний капітал

155682

155682

Довгострокові зобов'язання

3640297

2608452

Поточні зобов'язання

2054084

1308708

Чистий прибуток (збиток)

(2043755)

(1971973)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

622 729 120

622 729 120

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

120

110

Генеральний директор ПАТ "ЗАЛК"

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені “Відомості НКЦПФР” №53(2307) від 18.03.2016 року.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Генеральний директор Лобіков Д.В. 18.03.2016. М.П.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Лобіков Дмитро Валентинович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 18.03.2016
(дата)