Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 25.04.2016
Дата публікації 24.03.2016 11:29:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "ПРОСТО-страхування"
Юридична адреса* 04050, м. Київ, вул. Герцена, 10
Керівник* Крашенінніков Ігор Володимирович - Голова Правління. Тел: 0442062885
E-mail* a.stepaniuk@pro100.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

До уваги акціонерів

Приватного акціонерного товариства «ПРОСТО-страхування»

 (надалі – Товариство)

1. 25 квітня 2016 року відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства за адресою: 04050, м. Київ,  вул. Герцена, 10, каб. 401. Початок зборів об 1100 годині.

2. Реєстрація учасників зборів відбудеться 25  квітня 2016 року з 1030 до 1050 за місцем проведення загальних зборів.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів  - 19 квітня 2016 року (станом на 2400).

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
 

5. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 04050, м. Київ,  вул. Герцена, 10, каб. 401,  в робочий час  - з 900 до 1800 (обідня перерва з 1330 до 1430), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами О.В. Степанюк. Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та  довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Телефон для довідок (044) 2062885.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн):

Найменування показника

Період

Звітний (2015)

Попередній (2014)

Усього активів

324361

249070

Основні засоби (інвестиційна нерухомість)

62367

63920

Довгострокові фінансові інвестиції (інші)

500

500

Запаси

543

564

Сумарна дебіторська заборгованість

33684

28027

Грошові кошти та їх еквіваленти

192727

138340

Нерозподілений прибуток

40896

-16519

Власний капітал

197150

138479

Статутний капітал

82320

82320

Довгострокові зобов'язання

108126

79642

Поточні зобов'язання

19085

30949

Чистий прибуток (збиток)

58671

36421

Середньорічна кількість акцій (шт.)

840000

840000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

651

1340

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Бюлетень «Цінні папери України» №52 від 23 березня 2016 року.
 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Крашенінніков Ігор Володимирович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 24.03.2016
(дата)