Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 05.08.2016
Дата публікації 21.07.2016 15:20:04
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРІНКОМ"
Юридична адреса* Україна, 93404, м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А
Керівник* Ільюченко Алла Миколаївна - Голова Правління. Тел: 068- 079-01-53
E-mail* 05839888@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ІНФОРМАЦІЯ 
про проведення загальних зборів

1. Збори відбудуться 05 серпня 2016 року о 16.00 годині за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А.

2. Реєстрація акціонерів, які прибули для участі у Зборах, відбудеться за місцем проведення зборів та у день проведення зборів з 15.00 до 15.45.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 01 серпня 2016 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.

2. Про порядок проведення Загальних зборів.

3. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.

4. Про затвердження Статуту ПАТ "УКРІНКОМ", в новій редакції. Визначення уповноваженої особи Товариства для підписання Статуту ПАТ "УКРІНКОМ" та здійснення реєстрації Статуту ПАТ "УКРІНКОМ"  у державних органах.

5. Про затвердження "Положення про Наглядову раду ПАТ "УКРІНКОМ".

6. Про затвердження "Положення про Правління ПАТ "УКРІНКОМ".

7. Про затвердження "Положення про Загальні збори акціонерівПАТ "УКРІНКОМ".

8. Про затвердження "Положення про Ревізійну комісію ПАТ "УКРІНКОМ".

9. Про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "УКРІНБАНК" за 2015 рік.

10. Про виконання зобов’язань перед вкладниками та клієнтами ПАТ "УКРІНБАНК.

11. Про оцінку фінансово-господарської діяльності ПАТ "УКРІНБАНК" під керуванням тимчасового адміністратора та ліквідатора ПАТ "УКРІНБАНК" Білої І. В. за період з 25.12.2015 по 13.07.2016.

12. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі кумулятивного голосування, на Загальних зборах.

13. Про викуп Товариством розміщених ним цінних паперів.

5. Під час підготовки до Зборів для ознайомленням з матеріалами стосовно питань порядку денного звертатись за адресою: 01030, м. Київ, пров. Киянівський, буд. № 3-7, оф. 121 у робочі дні з 10.00 до 13.00. Відповідальна особа – секретар Правління Товариства, контактний телефон +38(068)079-01-53.

Адреса власного веб-сайту на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів, www.05839888.smida.gov.ua

6. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано

20.07.2016, № 136, «ВІДОМОСТІ НКЦПФР»,  
(дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання)

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Ільюченко Алла Миколаївна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 21.07.2016
(дата)