Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 30.11.2016
Дата публікації 28.10.2016 18:15:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "ПРОСТО-страхування"
Юридична адреса* 04050, м. Київ, вул. Герцена, 10
Керівник* Крашенінніков Ігор Володимирович - Голова Правління. Тел: 0442062885
E-mail* a.stepaniuk@pro100.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

До уваги акціонерів

Приватного акціонерного товариства

«ПРОСТО-страхування»

Адреса місцезнаходження: 04050, м. Київ,  вул. Герцена, 10 (надалі – Товариство)

1. Наглядова рада Товариства повідомляє, що 30 листопада 2016 року відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товариства за адресою: 04050, м. Київ,  вул. Герцена, 10, каб. 401. Початок зборів об 11 - 00 годині.

2. Реєстрація учасників зборів відбудеться 30 листопада 2016 року з 10-30 до 10-50 за місцем проведення позачергових загальних зборів.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів – 24 листопада 2016 року (станом на 24 -00).

4.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії.

2. Про затвердження регламенту проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

6. Внесення змін до Статуту Товариства.

7. Визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження щодо здійснення всіх необхідних дій для реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

5. Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових  загальних зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 04050, м. Київ,  вул. Герцена, 10, каб. 401,  в робочий час  - з 9-00 до 18-00 (обідня перерва з 13-30 до 14-30), а в день проведення позачергових  загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами О.В.Степанюк.

Для участі в позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Телефон для довідок (044) 2062885.

51 Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщено на веб-сайті www.pro100.ua.

6. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у виданні «Бюлетень. Цінні папери України», №201 від 27.10.2016 р.
 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Крашенінніков Ігор Володимирович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.10.2016
(дата)