Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 16.12.2016
Дата публікації 30.11.2016 14:25:08
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРІНКОМ"
Юридична адреса* Україна, 93404, м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А
Керівник* Ільюченко Алла Миколаївна - Голова Правління. Тел: 068- 079-01-53
E-mail* 05839888@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Шановний акціонере!

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРІНКОМ" (далі – Товариство), код за ЄДРПОУ 05839888, місцезнаходження: м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А,

повідомляє Вам, що на підставі п. 5 статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства» прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства  (далі – Збори).

Збори відбудуться 16 грудня 2016 року о 16.00 годині за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 12 грудня 2016 року.

Реєстрація акціонерів, які прибули для участі у Зборах, відбудеться за місцем проведення зборів та у день проведення зборів з 15.30 до 15.55.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у Зборах необхідно надати: акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт); представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт), і довіреність на право участі в Зборах та на голосування, засвідчену у порядку, передбаченому законодавством; для керівників юридичних осіб – паспорт та документ про призначення на посаду.

 

Порядок денний:

1. Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.

2. Про порядок проведення Загальних зборів.

3. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.

4. Про затвердження Статуту ПАТ "УКРІНКОМ" в новій редакції.

5. Про призначення уповноваженої особи Товариства для підписання Статуту ПАТ «УКРІНКОМ».

6. Про призначення уповноваженої особи Товариства на проведення державної реєстрації змін, пов’язаних із внесенням змін щодо ПАТ «УКРІНКОМ» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

7. Про затвердження "Положення про Наглядову раду ПАТ "УКРІНКОМ".

8. Про підтвердження рішень прийнятих позачерговимиЗагальними зборами акціонерів Товариства з 13.07.2016 р.

 

Під час підготовки до Зборів для ознайомленням з матеріалами стосовно питань порядку денного звертатись за адресою: 01030, м. Київ, вул. Смирнова – Ласточкіна, 10-А, оф. 101 у робочі дні з 10.00 до 13.00. Відповідальна особа – секретар Правління Товариства, контактний телефон +38(068)079-01-53.

Адреса власного веб-сайту на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів, www.05839888.smida.gov.ua

Наглядова рада Товариства.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано:

«ВІДОМОСТІ НКЦПФР»  №229 (2483) від 30.11.2016 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Ільюченко Алла Миколаївна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 30.11.2016
(дата)