Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 30.03.2017
Дата публікації 17.02.2017 12:24:15
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство «Завод «Ленінська кузня»
Юридична адреса* 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26
Керівник* ШАНДРА ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ - Голова правління. Тел: 425-21-50
E-mail* adalari@lk.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Шановні акціонери!

Повідомлення  про проведення річних  (чергових) загальних зборів  акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ»

(далі – Товариство)

 • Повне найменування та місцезнаходження товариства:  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ»; 04176,  м. Київ, вул. Електриків, 26.
 • Дата,  час та місце (із зазначенням номера кімнати,  офісу  або  залу,  куди  мають  прибути  акціонери)  проведення загальних  зборів:  30 березня  2017  р. о  13.00 годині  за адресою  м. Київ, вул. Електриків, 26, будинок Культури, актова зала № 1.
 • Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у загальних зборах:  з  11.30 до  12.50  в день та за місцем  проведення загальних зборів.
 • Дата  складення  переліку  акціонерів,  які мають право на участь у загальних зборах:

станом на 24:00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24:00 годину 24  березня 2017 року.

 • Адреса  власного веб-сайту, на якому розміщена інформація  з  проектом  рішень  щодо кожного  з питань, включених до проекту  порядку денного: http://lk.com.ua/

 

Перелік питань, 

включених до проекту порядку  денного:

 1. Розгляд  питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
 2. Розгляд питання  про обрання  Голови та Секретаря  загальних зборів акціонерів. Про надання повноважень Голові та Секретарю  загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів та усі необхідні додатки до нього.
 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
 4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
 5. Звіт Наглядової ради про результати діяльності  за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
 6. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2016 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки діяльності Товариства за 2016 рік.
 8. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2016 рік.
 9. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.
 10. Прийняття рішення  про зміну типу  акціонерного Товариства з  Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство. 
 11. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
 12. Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції  та про затвердження  нової редакції Статуту Товариства. Визначення  особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в  новій  редакції.
 13. Розгляд питання про внесення змін та доповнень  до внутрішніх положень Товариства   про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію   шляхом їх  викладення у нових редакціях.
 14. Розгляд питання про зміну найменувань  дочірніх підприємств Товариства.
 15. Розгляд питання про внесення змін та доповнень до Статутів дочірніх підприємств Товариства, шляхом їх  викладення у нових редакціях.
 16. Розгляд питання  про  припинення  повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 17. Розгляд питання про обрання  членів Наглядової ради Товариства.
 18. Затвердження умов  цивільно – правових  або трудових договорів, що укладатимуться  з членами Наглядової ради   Товариства,  встановлення розміру  їх винагороди, обрання особи,  яка уповноважується  на підписання цивільно-правових  договорів  з членами   Наглядової ради  Товариства.
 19. Розгляд питання  про   припинення  повноважень членів  Ревізійної комісії  Товариства.
 20. Розгляд питання про обрання  членів Ревізійної комісії Товариства.
 21. Затвердження умов  цивільно – правових  або трудових договорів, що укладатимуться  з членами Ревізійної комісії  Товариства,  встановлення розміру  їх винагороди, обрання особи,  яка уповноважується  на підписання цивільно-правових  договорів  з членами   Ревізійної комісії Товариства.
 22. Розгляд питання  про  попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися  Товариством протягом не більш як одного  року  з дати прийняття такого рішення.

23.  Про схвалення та затвердження  вчинення Товариством значних   правочинів.

 

 

 • Порядок ознайомлення акціонерів  з  матеріалами,  з  якими  вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: 

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних  загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери можуть за місцезнаходженням Товариства  за адресою:   м. Київ, вул. Електриків, 26, приймальна Правління (кімната № 1) щоденно  у робочі дні  з 10-00 до 13-00, а в день проведення річних  загальних зборів за місцем їх проведення за адресою:  м. Київ, вул. Електриків, 26, будинок Культури, актова зала № 1.

               Пропозиції  до порядку денного річних  загальних зборів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Особа відповідальна за порядок  ознайомлення  акціонерів з документами:   Головко І. І.

 Для участі у  річних  загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:

 • Паспорт або документ, що його заміняє;
 • Представникам акціонерів та юридичним особам – доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу представника.

 

За  інформацією та довідками  звертатися за телефоном: 425-10-00

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника

Період

Звітний

2016  р.

Попередній

2015   р.

Усього активів

1024518

610094

Основні засоби

260548

241498

Довгострокові фінансові інвестиції

22192

22192

Запаси

257643

144794

Сумарна дебіторська заборгованість

163074

126993

Грошові кошти та їх еквіваленти

283552

40481

Нерозподілений прибуток

-39441

-45708

Власний капітал

162981

156714

Статутний капітал

168087

168087

Довгострокові зобов'язання

109077

110806

Поточні зобов'язання

752460

342574

Чистий прибуток (збиток)

8498

-5535

Середньорічна кількість акцій (шт.)

3430354

 

3430354

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

447

378

 

 

Наглядова рада

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ»

 

 

Повідомлення про проведення  річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ»  опубліковано у офіційному друкованому   виданні  «Відомості НКЦПФР» № 33 (2538)  від   «17» лютого 2017  р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління ПАТ «ЗЛК» Шандра В. О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління ШАНДРА ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 17.02.2017
(дата)