Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 14.04.2017
Дата публікації 09.03.2017 12:44:25
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кияни"
Юридична адреса* 04073 м. Київ, пр-т Московський,9
Керівник* Марченко Валентина Василівна - Голова правління. Тел: (044)537-02-05
E-mail* marchenko@forumparkplaza.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

                                                                               ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР !

Публічне акціонерне товариство «Кияни», за місцезнаходженням: м. Київ, пр-т Московський (після перейменування пр-т Степана Бандери), 9, повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів,

    які відбудуться 14  квітня 2017 року о14.00 год. в приміщенні Товариства, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр-т Московський (після перейменування пр- т. Степана Бандери), 9, корп.6, офіс 6-102

   Час початку і закінчення реєстрації акціонерів  для участі у загальних зборах з 13 год. 00хв. до13 год. 50хв. При собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково довіреність.

    Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних  зборах – 10 квітня 2017 року.

Перелік питань включених до Проекту Порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Кияни». 
 2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «Кияни
 3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів.
 4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» за 2016 рік та завдання на 2017рік, затвердження річного звіту Товариства за 2016р.
 5. Звіт Наглядової ради ПАТ «Кияни» та затвердження звіту Наглядової ради.
 6. Звіт  та висновки Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 7. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ  «Кияни» у 2016 році.
 8. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися ПАТ «Кияни» у період з 14 квітня 2016року до 14 квітня 2017 року,  якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік. 
 9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які  можуть вчинятися ПАТ «Кияни» протягом одного року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за  даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з ними.
 10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.       
 11. Встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.      
 12. Обрання членів Наглядової Ради  Товариства.       
 13.  Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних членів  Наглядової  Ради.          
 14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з  обраними  членами Наглядової Ради Товариства. Обрання  уповноваженої особи  на підписання цих договорів.       
 15. Зміна місцезнаходження  Публічного акціонерного товариства «Кияни».    
 16.  Внесення змін та доповнень  до Статуту ПАТ «Кияни»: Затвердження нової редакції Статуту Товариства; Обрання уповноваженої особи на підписання Статуту в новій редакції.
 17. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду ПАТ «Кияни» шляхом затвердження його в новій редакції.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства: (тис. грн.)

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА

                                                    ПЕРІОД  

 

Попередній  2015р.

      Звітний 2016р.

Усього активів

              81964

59689   

Основні засоби

                   565        

     973              

Інвестиційна нерухомість

              56688 

56132 

Довгострокові фінансові інвестиції

                             --

---

Запаси

                      70

    304                    

Сумарна дебіторська заборгованість

               11575 

                              2110               

Грошові кошти та їх еквіваленти

                        8

         2                 

Нерозподілений прибуток

        -397 379       

                        -478993            

Власний капітал

           -390936

                        -472550 

Статутний капітал

                6443

                              6 443   

Довгострокові зобов’язання

           471 419

                          527696                

Поточні зобов’язання

1 481           

     4543                  

Чистий прибуток(збиток)

          -157 686

                           -81195        

Середньорічна кількість акцій(штук)

            644300

                         644 300

Кількість власних акцій викуплених протягом періоду(шт.)

                            ---

---

Загальна сума коштів ,витрачених  на викуп власних акцій протягом періоду

                            ---

-----

Чисельність працівників на кінець періоду(осіб)

                        9

    9

Інформація  щодо проектів рішень з кожного питання , включеного до проекту порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів, розміщена на  веб-сайті Товариства-http://kyjany.kiev.ua/

Порядок ознайомлення акціонерів  з  матеріалами, з  якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Від  дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів  Товариство  надає  акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень  з  питань  порядку  денного,  за місцезнаходженням  Товариства  у  робочі  дні,  робочий  час з 9.00 до 16.00 корпус 3, офіс 3-201, а в день проведення загальних зборів - також  у місці  їх  проведення.  Відповідальна особа за порядок ознайомлення  акціонерів з вищезазначеними документами – Голова правління  Марченко Валентина Василівна. 

Тел. Для довідок: (044)  537-02-05                                                                                                     Наглядова Рада ПАТ «Кияни»

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 09.03.2017 р. в Бюлетені "Відомості НКЦПФР", №46. Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

                                                                                                                            

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Марченко Валентина Василівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 09.03.2017
(дата)