Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 12.04.2017
Дата публікації 10.03.2017 14:43:47
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"
Юридична адреса* 65031, м.Одеса, вул. Миколи Боровського, 28 "б"
Керівник* Ніверчук Олександр Миколайович - Голова Правління. Тел: (048)705-20-59
E-mail* n.poslavska@oblenergo.odessa.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»

місцезнаходження якого: Україна, 65031, м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 28 «б»

 

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», що відбудуться 12 квітня 2017 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 65031, м. Одеса, вул. Миколи Боровського, буд. 28 "б", 4-й поверх, кімната 409.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися в день проведення Загальних зборів акціонерів з 08 години 30 хвилин до 09 години 45 хвилин за адресою: м. Одеса, вул. Миколи Боровського, буд. 28 "б", 1-й поверх, кімната 135.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», буде складено станом на 24 годину 06 квітня 2017 року.

 

Проект порядку денного.

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії.

2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.                            

7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2016 році.

8. Про зміну типу Товариства.

9. Про внесення змін до статуту Товариства.

10. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

14. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «АЛЬФА-БАНК» та/або укладання нових договорів.

15. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «СБЕРБАНК» та/або укладання нових договорів.

16. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «ВТБ БАНК» та/або укладання нових договорів.

17. Про схвалення та/або вчинення правочинів.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»

                                                                                                     тис. грн.

Найменування показника

Період

2016

2015

Усього активів

7 817 828

4 430 949

Основні засоби

5 814 984

2 970 962

Довгострокові фінансові інвестиції

421 411

430 736

Запаси

86 775

88 561

Сумарна дебіторська заборгованість

804 588

201 159

Грошові кошти та їх еквіваленти

61 605

171 147

Нерозподілений прибуток

1 021 698

826 954

Власний капітал

4 676 986

2 501 468

Статутний капітал

152 124

152 124

Довгострокові зобов'язання

541 449

349 658

Поточні зобов'язання

1 851 184

1 297 811

Чистий прибуток (збиток)

(68 765)

9 379

Середньорічна кількість акцій (шт.)

608 495 560

608 495 560

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

4889

4979

 

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» – м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 28 «б», 3-й поверх, кімната 325, у робочі дні (понеділок - п’ятниця), робочий час (з 8.00 до 17.00 (у п’ятницю до 16:00), перерва з 12.00 до 13.00), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –  начальник відділу управління корпоративними правами Пославська Наталія Яківна. Адреса веб-сайту ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного www.oblenergo.odessa.ua.

 

Телефони для довідок: (048) 705-21-56, 705-20-56.

 

Правління ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНРГО»

 

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів  ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» опубліковано в офіційному друкованому виданні  НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 43 (2548) від 03.03.2016р.

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

 

Голова Правління ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»       __________________  О.М.Ніверчук

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Ніверчук Олександр Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 10.03.2017
(дата)