Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 18.04.2017
Дата публікації 16.03.2017 11:50:28
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ»
Юридична адреса* 69032, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд.15
Керівник* Лобіков Дмитро Валентинович - Генеральний директор. Тел: (061) 212-24-27
E-mail* Boyko.Irina@zalk.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

До уваги акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ»

(далі – Товариство) (код ЄДРПОУ 00194122),

місцезнаходження товариства: Україна, м. Запоріжжя, Південне шосе, буд.15

Повідомляємо Вас про проведення річних загальних зборів

ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» !

Місце реєстрації учасників та проведення річних загальних зборів: м. Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15, зал засідань №1.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у річних загальних зборах: 18.04.2017 з 13 години 00 хвилин до 14 години 30 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) річних загальних зборів: 18.04.2017 о 15 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у річних загальних зборах, встановлена 11.04.2017 (станом на 24 годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.

2. Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів Товариства.

3. Затвердження порядку проведення (регламенту)  річних загальних зборів Товариства.

4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за   наслідками його розгляду.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.

9. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за підсумками роботи у 2016 році.

10. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

17. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017 – 2018 роки.

Інформація  з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою: http://www.zalk.pat.ua/.

Для реєстрації та участі в річних загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також - довіреність або інші документи, які посвідчують право представника на участь у річних загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства  України.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, акціонери ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі), з 10 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 30 хвилин до 13 години 30 хвилин), за адресою: м. Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15, кабінет № 140 (відділ кадрів), а в день проведення річних загальних зборів – також у місці їх проведення з 13 години 00 хвилин до 14 години 30 хвилин.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є Генеральний директор Лобіков Дмитро Валентинович. Телефон для довідок: (061) 212-25-87.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»,  (тис. грн.)

Найменування показника

Період

2016 рік

2015 рік

Усього активів

241651

216667

Основні засоби

119943

141289

Довгострокові фінансові інвестиції

634

634

Запаси

51654

45459

Сумарна дебіторська заборгованість

50081

15992

Грошові кошти та їх еквіваленти

3

6

Нерозподілений прибуток

(6731057)

(5976638)

Власний капітал

(6251644)

(5477714)

Статутний капітал

155 682

155 682

Довгострокові зобов'язання

165662

181947

Поточні зобов'язання

6327633

5512434

Чистий прибуток (збиток)

(787635)

(2043755)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

622 729 120

622 729 120

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

207

120

                                                                                                                                Наглядова рада ПАТ «ЗАлК»

            Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені “Відомості НКЦПФР” № 51(2556) від 16.03.17 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Лобіков Дмитро Валентинович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.03.2017
(дата)