Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 20.04.2017
Дата публікації 17.03.2017 12:41:14
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "ПРОСТО-страхування"
Юридична адреса* 04050, м. Київ, вул. Герцена, 10
Керівник* Крашенінніков Ігор Володимирович - Голова Правління. Тел: 0442062885
E-mail* a.stepaniuk@pro100.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

 

До уваги акціонерів

Приватного акціонерного товариства

«ПРОСТО-страхування»

Адреса місцезнаходження: 04050, м. Київ,  вул. Герцена, 10 (надалі – Товариство)

      1. 20 квітня 2017 року відбудуться річні загальні збори акціонерів Товариства за адресою: 04050, м. Київ,  вул. Герцена, 10, каб. 401. Початок зборів об 11 - 00 годині.

      2. Реєстрація учасників зборів відбудеться 20 квітня 2017 року з 10-30 до 10-50 за місцем проведення  загальних зборів.

      3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – 13 квітня 2017 року (станом на 24 -00).

      4. ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА:

 1. Обрання лічильної комісії
 2. Про затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
 4. Затвердження звіту Правління Товариства за 2016 рік.
 5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
 6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
 8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
 9. Затвердження рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року відносно страхування, перестрахування, співстрахування, якщо ринкова вартість послуг, які є предметом значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік.
 10. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
 11. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
 12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

      5. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 04050, м. Київ,  вул. Герцена, 10, каб. 401,  в робочий час  - з 9-00 до 18-00 (обідня перерва з 13-30 до 14-30), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами О.В.Степанюк.

      Для участі в  загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Телефон для довідок (044) 2062885.

         51  Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщено на веб-сайті www.pro100.ua.

      6. Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний (2016)

Попередній (2015)

Усього активів

345447

324361

Основні засоби

61063

62367

Довгострокові фінансові інвестиції

500

500

Запаси

728

543

Сумарна дебіторська заборгованість

34718

33489

Грошові кошти та їх еквіваленти

210459

192727

Нерозподілений прибуток

18677

40896

Власний капітал

182780

197150

Статутний капітал

82320

82320

Довгострокові зобов'язання

121080

108126

Поточні зобов'язання

41587

19085

Чистий прибуток (збиток)

18677

40896

Середньорічна кількість акцій (шт.)

840000

840000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

805

651

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано виданні Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", номер 53 від 20.03.2017.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Крашенінніков Ігор Володимирович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 17.03.2017
(дата)