Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 25.04.2017
Дата публікації 24.03.2017 10:25:29
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"
Юридична адреса* 09114, м. Біла Церква вул. Івана Кожедуба, 361
Керівник* Кривенко Василь Васильович - директор. Тел: 04563-7-91-88
E-mail* men@bctec.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Шановний акціонере,

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

Місцезнаходження за адресою:  Київська область м. Біла Церква

вул. Івана Кожедуба,361, код ЄДРПОУ 30664834  повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів товариства (надалі збори).

Збори відбудуться «25» квітня 2017 року об 11.00 год. за адресою: м. Біла Церква Київської області вул. Івана Кожедуба,361, 3 поверх, актова зала.

Реєстрація учасників зборів відбудеться з 10-30 до 11-00 год. «25»  квітня 2017 року за адресою: м. Біла Церква Київської області вул. Івана Кожедуба, 361, 3 поверх, актова зала.

Порядок денний:

1.Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу.

2.Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

3.Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

        4.Звіт Директора Товариства «Про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 р.»

5.Звіт  Наглядової ради Товариства за 2016 р.

        6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 р.

7. Затвердження річного звіту Товариства  та розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за 2016 рік

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії.

9. Затвердження Загальними зборами акціонерів значних правочинів, у яких ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.

10.Попереднє схвалення Загальними зборами акціонерів значних  правочинів та внесення змін до них, які може вчиняти ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» протягом не більш як одного року з дати  проведення цих  Загальних зборів акціонерів, а також внесення змін до значних правочинів, які вже укладені  на день проведення цих Загальних зборів акціонерів протягом цього ж строку.

11. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

12.Про обрання  членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання  особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Основні показники  фінансово-господарської діяльності

ПРАТ„БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ” за 2016 рік

(тис.грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

1594890

1993312

Основні засоби

92280

88646

Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

Запаси

30066

84430

Сумарна дебіторська заборгованість

1384420

1699528

Грошові кошти та їх еквіваленти

14097

67205

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(229155)

(1943)

Власний капітал

(117506)

111461

Статутний капітал

76726

76726

Довгострокові зобов’язання

636796

712549

Поточні зобов’язання

1071193

1165132

Чистий прибуток (збиток)

(228967)

(34641)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

13343700

13343700

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

431

440

 

Дата складання переліку акціонерів, що мають право участі у зборах акціонерів  19 квітня 2016 року.

Для участі у зборах акціонерам  необхідно мати паспорт, що посвідчує особу, для представників акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог діючого законодавства України.

Ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного, на підставі письмового запиту, акціонери можуть у робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцезнаходженням товариства, а саме: Київська область м. Біла Церква вул. Івана Кожедуба,361, 3-й поверх актова зала.

Уповноважена особа для роботи з акціонерами: Сириця Василь Євгенович

тел.33-76-75. Адреса власної веб-сторінки, на якій розміщена інформація з проектами рішень: bctec.prat.in.ua

Наглядова рада

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади директор Кривенко Василь Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 24.03.2017
(дата)