Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 27.04.2017
Дата публікації 24.03.2017 10:27:09
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "СОСОНКА"
Юридична адреса* 19934, Черкаська обл., Чорнобаївський район, село Мельники
Керівник* Хотинський Олексій Юрійович - Директор. Тел: 0473935403
E-mail* info@sosonka.prat.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "СОСОНКА" (код ЄДРПОУ: 21379736; Місцезнаходження: 19934, Черкаська область,  Чорнобаївський район, с. Мельники) Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «27» квітня 2017 року о 11-00 годині за адресою: 19934, Черкаська область, Чорнобаївський район, село Мельники, в кабінеті директора ПрАТ «ДОЦ «Сосонка».

Порядок денний

   1. Обрання Лічильної комісії.

   2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів

   3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів

    4.  Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.

   5. Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

   6. Звіт Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

   7. Затвердження річного звіту, порядку розподілу прибутку  (або покриття збитків) за 2016 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2017 рік.

8. Відкликання членів Наглядової ради.

   9. Призначення членів Наглядової ради.

   10. Відкликання ревізора.

   11. Призначення Ревізора 

   12. Затвердження змін до Статуту товариства.

  1. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2017 фінансового року.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)/2015 рік /2016 рік

Усього активів/998.6/965.0; Основні засоби/849.0/827.1; Довгострокові фінансові інвестиції/0/0; Запаси/33,7/32,5; Сумарна дебіторська заборгованість/40,8/34.8; Грошові кошти та еквіваленти/4,5/0,0; Нерозподілений прибуток/-1039.6/-1099.4; Власний капітал/977,5/918,0; Статутний капітал/1724,80/1724,80; Довгострокові зобов’язання/0/0; Поточні зобов’язання/0/0; Чистий прибуток (збиток) /-10.2/-59.8; Середньорічна кількість акцій (шт.)/6899096/6899096; Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)/0/0; Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій пртягом періоду/0/0; Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)/5/5.

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «27» квітня 2017 року з 10-00 до 10-50 години за місцем проведення зборів.  Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24-00 год. 21.04.17 р.

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого законодавства України. Адреса власного веб­сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://sosonka.prat.ua  

Відповідно до ст.36 Закону України “Про акціонерні товариства” до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, за адресою: 19934, Черкаська область, Чорнобаївський район, село Мельники бухгалтерія у робочі дні з 10-00 години до 12-00 години. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Хотинський Олексій Юрійович тел. (067) 470-23-53.

                                                                                                                                                    Наглядова рада

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 56 від 23.03.2017

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Хотинський Олексій Юрійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 24.03.2017
(дата)