Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 28.04.2017
Дата публікації 29.03.2017 19:03:36
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРІНКОМ"
Юридична адреса* Україна, 93404, м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А
Керівник* Ільюченко Алла Миколаївна - Голова Правління. Тел: 044-390-52-71
E-mail* office@ukrinkom.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРІНКОМ" (далі – Товариство), код за ЄДРПОУ 05839888 місцезнаходження: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А, повідомляє Вам, що річні Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Збори) відбудуться 28 квітня 2017 року о 16-00 годині за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А, (кім.№27).

2. Реєстрація акціонерів, які прибули для участі у Зборах, відбудеться за місцем проведення зборів  та у день проведення Зборів з 15.30 до 15.50.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, – 24.04.2017 р.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у Зборах необхідно надати: акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт); представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт), і довіреність на право участі в Зборах та на голосування, засвідчену у порядку, передбаченому законодавством; для керівників юридичних осіб – паспорт та документ про призначення на посаду.

4. Порядок денний:

 1. Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.
 2. Про порядок проведення Загальних зборів.
 3. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати роботи за 2015 та 2016 роки.
 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про результати роботи за 2015 та 2016 роки.
 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність за 2016 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
 7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 та 2016 роки. Затвердження висновків зовнішнього аудитора.
 8. Розподіл прибутку Товариства за 2015 та 2016 роки.
 9. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
 10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 11. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
 12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
 14.  Обрання особи Товариства, яка уповноважується на підписання цих договорів.

5. Під час підготовки до Зборів для ознайомленням з матеріалами стосовно питань порядку денного звертатись за адресою: 04053, м. Київ, Вознесенський узвіз буд. 10А., оф. 103 у робочі дні з 10.00 до 13.00. Відповідальна особа – корпоративний секретар Товариства, контактний телефон +38(044) 390-52-71.

5.1 Адреса власного веб-сайту на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів, www.05839888.smida.gov.ua

 

Наглядова рада Товариства.

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано:

28.03.2017 , видання "ВІДОМОСТІ НКЦПФР" № 59 (2564)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Ільюченко Алла Миколаївна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 29.03.2017
(дата)