Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 22.05.2017
Дата публікації 20.04.2017 16:43:14
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"
Юридична адреса* Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, 50026
Керівник* Федін Костянтин Анатолійович - Генеральний директор. Тел: 0564077301
E-mail* zaitseva-on@ugok.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Шановний акціонере

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»!

(код за ЄДРПОУ: 00191000)

Місцезнаходження: 50026, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг

 

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (надалі - Товариство), повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори).

Дата проведення Загальних зборів – «22»  травня 2017 року.

Загальні збори відбудуться за адресою: Україна, 50026, Дніпропетровська область,
м. Кривий Ріг,  площа Гірницької Слави, 2, Палац культури і творчості ПАТ «ПІВДГЗК», фойє.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах Товариства – «16» травня 2017 року (станом на 24:00 год.).

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства буде здійснюватися за місцем проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства з 07:00 год до 07:45 год. 

Початок проведення Загальних зборів о 08:00 год.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

 

1.   Прийняття рішення про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

2.   Прийняття рішення про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

  1. Прийняття рішення про затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
  2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 - травень 2017 року.
  3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
  4. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
  5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з новообраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої для підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
  6. Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-2016 роки та затвердження висновків Ревізійної комісії.
  7. Прийняття рішення про затвердження річних звітів Товариства за 2014-2016 роки.

 

Для реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів акціонеру необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера (паспорт), а для представника акціонера - документ, що посвідчує особу представника акціонера (паспорт) та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитись з документами та матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів у приміщенні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО- ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» за адресою: 50026, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, управління ПАТ «ПІВДГЗК», каб, 39, відділ корпоративних відносин та власності, щоденно (крім суботи та неділі, святкових та неробочих днів)  з 08:00 год. до 16:45 год. (обідня перерва з 12:00 год.  до 12:45 год.), за умови подання письмової заяви на ім'я Генерального директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО- ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

З питань підготовки та проведення даних позачергових Загальних зборів, в тому числі щодо можливості та порядку ознайомлення акціонерів з документами, пов'язаними із питаннями порядку денного зазначених позачергових Загальних зборів, акціонери (їх уповноважені представники) можуть звертатися до відповідальної особи: виконуючої обов’язки начальника відділу корпоративних відносин та власності ПАТ «ПІВДГЗК» Зайцевої Ольги Миколаївни , тел. (056) 407-73-59.

Крім того, звертаємо Вашу увагу, що відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 №5178, власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо Ви, як власник цінних паперів, протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних Вам прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, Ваші цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

Телефони для довідок депозитарної установи ТОВ «ПЕРШЕ РЕЄСТРАЦІЙНЕ БЮРО»: (056) 401-15-59.

Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.ugok.com.ua.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (тис.грн.):

Найменування показника

Період

звітний 2016 рік

звітний 2015 рік

звітний 2014 рік

попередній

2013 рік

Усього активів

37 077 350

30 985 517

27 797 947

19 200 083

Основні засоби

3 966 854

3 928 712

4 142 837

3 577 173

Довгострокові фінансові інвестиції

16 908 629

16 908 629

16 908 629

0

Запаси

604 210

439 399

640 032

381 691

Сумарна дебіторська заборгованість

14 643 303

9 073 955

5 539 234

6 822 243

Грошові кошти та їх еквіваленти

223 375

220 416

73 298

7 793 233

Нерозподілений прибуток

34 192 053

28 158 446

24 324 088

17 551 397

Власний капітал

35 138 520

29 237 252

25 682 532

18 144 672

Статутний капітал

589 501

589 501

589 501

589 501

Довгострокові зобов'язання

807 778

828 694

842 021

580 087

Поточні зобов'язання

1 131 052

919 571

1 273 394

475 324

Чистий прибуток (збиток)

5 903 585

3 486 372

6 772 691

3 300 449

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2 143 444 868

2 143 444 868

2 143 560 748

2 143 659 200

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

214 332

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

1 991

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

6561

7362

7564

7615

 

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства опубліковано в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №75 (2580) від 20 квітня 2017 року.

 

Наглядова рада Товариства

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Федін Костянтин Анатолійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 20.04.2017
(дата)