Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 29.12.2017
Дата публікації 28.11.2017 19:04:26
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ"
Юридична адреса* Україна, 93404, м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А
Керівник* Ільюченко Алла Миколаївна - Голова Правління. Тел: 044-390-52-71
E-mail* office@ukrinkom.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ " (далі – Товариство), код за ЄДРПОУ 05839888 місцезнаходження: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А.

-1 Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Збори) відбудуться 29 грудня  2017 року о 17-00 годині за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А, (кім.№27).

2. Реєстрація акціонерів, які прибули для участі у Зборах, відбудеться за місцем проведення зборів  та у день проведення Зборів з 16.30 до 16.50.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у Зборах необхідно надати: акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт); представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт), і довіреність на право участі в Зборах та на голосування, засвідчену у порядку, передбаченому законодавством; для керівників юридичних осіб – паспорт та документ про призначення на посаду.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 25 грудня 2017 року.

4. Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.

2. Про порядок проведення Загальних зборів.

3. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.

4. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладання його в новій редакції.

6. Про призначення уповноваженої особи для підписання Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ ».

7. Про призначення уповноваженої особи на проведення державної реєстрації змін, пов’язаних із внесенням змін щодо ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

8. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

5. Під час підготовки до Зборів для ознайомленням з матеріалами стосовно питань порядку денного звертатись за адресою: 04053, м. Київ, Вознесенський узвіз буд. 10А., оф. 103 у робочі дні з 10.00 до 13.00. Відповідальна особа – корпоративний секретар Товариства, контактний телефон +38(044) 390-52-71

-1. Адреса власного веб-сайту на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів, www.ukrinkom.com.ua    та     www.05839888.smida.gov.ua.

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано:

28.12.2017 р, № 226(2731) Відомості НКЦПФР
(дата, номер та найменування офіційного 
             друкованого органу (видання))

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Ільюченко Алла Миколаївна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.11.2017
(дата)