Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 20.02.2018
Дата публікації 10.01.2018 12:11:36
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ"
Юридична адреса* 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26
Керівник* ШАНДРА ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ - Голова правління. Тел: 425-21-50
E-mail* adalari@lk.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Шановні акціонери! Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСКОМУ» (далі – Товариство) • Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСКОМУ»; 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26. • Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 20 лютого 2018 р. о 13.00 годині за адресою м. Київ, вул. Електриків, 26, будинок Культури, актова зала № 1. • Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 11.30 до 12.50 в день та за місцем проведення загальних зборів. • Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24:00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24:00 годину 15 лютого 2018 року. • Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: https://zkr.com.ua Перелік питань, включених до проекту порядку денного: 1. Розгляд питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 2. Розгляд питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів. Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів та усі необхідні додатки до нього. 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 5. Про схвалення та затвердження вчинених Товариством значних правочинів. • Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери можуть за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 26, приймальна Правління (кімната № 1) щоденно у робочі дні з 10-00 до 13-00, а в день проведення р позачергових загальних зборів за місцем їх проведення за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 26, будинок Культури, актова зала № 1. Пропозиції до порядку денного позачергових загальних зборів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Головко І. І. Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: • Паспорт або документ, що його заміняє; • Представникам акціонерів та юридичним особам – доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу представника. За інформацією та довідками звертатися за телефоном: 425-10-00 Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСКОМУ»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління ШАНДРА ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 10.01.2018
(дата)