Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 24.04.2018
Дата публікації 13.03.2018 14:58:41
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"
Юридична адреса* 09114, м. Біла Церква вул. Івана Кожедуба, 361
Керівник* Кривенко Василь Васильович - директор. Тел: 04563-7-91-88
E-mail* men@bctec.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

                                                                           Шановний акціонере,

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

Місцезнаходження за адресою:  Київська область м. Біла Церква

вул. Івана Кожедуба,361, код ЄДРПОУ 30664834  повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів товариства (надалі збори).

Збори відбудуться «24» квітня 2018 року об 11.00 год. за адресою: м. Біла Церква Київської області вул. Івана Кожедуба,361, 3 поверх, актова зала.

Реєстрація учасників зборів відбудеться з 10-30 до 11-00 год. «24»  квітня 2018 року за адресою: м. Біла Церква Київської області вул. Івана Кожедуба, 361, 3 поверх, актова зала.

Порядок денний:

1.Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу.

 Проект рішення щодо обрання складу лічильної комісії:

Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Полозюк Олена Петрівна – голова комісії; Гармазонова Світлана Василівна та Зяхор Любов Михайлівна – члени комісії.

2.Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

 Проект рішення з другого питання порядку денного:

Обрати головою зборів Сирицю Василя Євгеновича, секретарем зборів – Кривенка Василя Васильовича.

3.Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

 Проект рішення з встановлення технічного регламенту зборів:

Прийняти та затвердити наступний технічний регламент зборів.

  • Доповіді з питань порядку денного – до 10 хвилин.
  • Виступаючим з питань порядку денного – до 5 хвилин.
  • Відповіді доповідача – до 5 хвилин.
  • Процедура голосування з питань порядку денного – до 5 хвилин.
  • Заяви та пропозиції приймаються тільки адресні та в письмовій формі. Анонімні питання розгляду не підлягають.
  • Голосування з питань порядку денного проводиться письмово, шляхом заповнення бюлетенів для голосування, за принципом 1 акція – 1 голос. Рішення приймаються простою більшістю голосів, що беруть участь у зборах.

          4.Звіт Директора Товариства «Про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 р.»

 Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Затвердити звіт Директора Товариства «Про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» за 2017 р.». 

5.Звіт  Наглядової ради Товариства за 2017 р.

 Проект рішення з п’ятого  питання порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2017 р.

        6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 р.

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2017 р.

7. Затвердження річного звіту Товариства  та розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за 2017 рік.

  Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

Затвердити річний  Звіт «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства»  та розподіл прибутку (покриття збитків) товариства   за 2017 рік. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії.

 Проект рішення з восьмого  питання порядку денного:

За наслідками розгляду звіту  Наглядової ради, Директора, Ревізійної комісії визнати роботу Директора, Наглядової ради, Ревізійної комісії та Товариства в цілому в 2017 р. задовільною.

9. Затвердження Загальними зборами акціонерів значних правочинів, у яких ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.

Проект рішення  з девятого питання порядку денного:

 Затвердити Загальними зборами акціонерів  правочини, які вчинялися до дня проведення цих зборів акціонерів, в тому числі:

- ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ»  № 2-18ГК/001 від 27.02.2018р.;

- ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» № 017-2016 від 22.01.2016р.

10.Попереднє схвалення Загальними зборами акціонерів значних  правочинів та внесення змін до них, які може вчиняти ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» протягом не більш як одного року з дати  проведення цих  Загальних зборів акціонерів, а також внесення змін до значних правочинів, які вже укладені  на день проведення цих Загальних зборів акціонерів протягом цього ж строку.

Проект рішення з десятого  питання порядку денного:

10.1. Надати згоду на укладання значних правочинів та змін до них,  які може вчиняти ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» протягом не більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів, а також внесення змін до значних правочинів, які вже укладені на день проведення цих Загальних зборів акціонерів протягом цього ж строку.

10.2. Надати повноваження  директору ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» -  Кривенку  В.В.  або іншій  відповідальній  особі одноосібно  на укладання та підписання правочинів, змін до них.

11. Про припинення повноважень Ревізійної комісії  Товариства.

Проект рішення з одинадцятого  питання порядку денного:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства.

12.Про обрання  членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії,  обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:

12.1.Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

12.2.Затвердити запропоновані умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

12.3.Голову зборів обрати особою, яка уповноважується Загальними зборами підписати договори з членами Ревізійної комісії Товариства на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів.

 

Основні показники  фінансово-господарської діяльності

ПРАТ„БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ” за 2017 рік

(тис.грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

1574636

1594890

Основні засоби

94255

92280

Запаси

40376

30066

Сумарна дебіторська заборгованість

1338548

1384420

Грошові кошти та їх еквіваленти

12875

14097

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(469274)

(229155)

Власний капітал

(359380)

(117506)

Статутний капітал

76726

76726

Довгострокові зобов’язання

594620

636796

Поточні зобов’язання

1333883

1071193

Чистий прибуток (збиток)

(241701)

(228967)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

13343700

13343700

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

441

441

 

Дата складання переліку акціонерів, що мають право участі у зборах акціонерів  18 квітня 2018 року.

Для участі у зборах акціонерам  необхідно мати паспорт, що посвідчує особу, для представників акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог діючого законодавства України.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів

Ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного, на підставі письмового запиту, акціонери можуть у робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцезнаходженням товариства, а саме: Київська область м. Біла Церква вул. Івана Кожедуба,361, 3-й поверх актова зала.

Уповноважена особа для роботи з акціонерами: Сириця Василь Євгенович

тел.33-76-75. Адреса власної веб-сторінки, на якій розміщена інформація з проектами рішень: bctec.prat.in.ua

Наглядова рада

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади директор Кривенко Василь Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 13.03.2018
(дата)