Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 18.04.2018
Дата публікації 14.03.2018 10:40:06
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ"
Юридична адреса* 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26
Керівник* ШАНДРА ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ - Голова правління. Тел: 425-21-50
E-mail* adalari@lk.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Шановні акціонери!

Повідомлення  про проведення річних  (чергових)  загальних зборів  акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Завод «Кузня на РибальсЬкому»

(далі – Товариство)

 • Повне найменування та місцезнаходження товариства:  Приватне акціонерне товариство «Завод «Кузня на РибальсЬкому»; 04176,  м. Київ, вул. Електриків, 26.
 • Дата,  час та місце (із зазначенням номера кімнати,  офісу  або  залу,  куди  мають  прибути  акціонери)  проведення загальних  зборів:  18 квітня  2018  р. о  13.00 годині  за адресою  м. Київ, вул. Електриків, 26, будинок Культури, актова зала № 1.
 • Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у загальних зборах:  з  11.30 до  12.50  в день та за місцем  проведення загальних зборів.
 • Дата  складення  переліку  акціонерів,  які мають право на участь у загальних зборах:

станом на 24:00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24:00 годину 13 квітня 2018 року.

 • Адреса  власного веб-сайту, на якому розміщена інформація  з  проектом  рішень  щодо кожного  з питань, включених до проекту  порядку денного: https://zkr.com.ua

 

 

 

Перелік питань,  включених до проекту порядку  денного:

 

 

 1. Розгляд  питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
 2. Розгляд питання  про обрання  Голови та Секретаря  загальних зборів акціонерів. Про надання повноважень Голові та Секретарю  загальних зборів підписати протокол річних  (чергових)  загальних зборів акціонерів та усі необхідні додатки до нього.
 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
 4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
 5. Звіт Наглядової ради про результати діяльності  за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
 6. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2017 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки діяльності Товариства за 2017 рік.
 8. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.
 9. Розгляд питання  про  попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (змін до них), які можуть вчинятися  Товариством протягом не більш як одного  року  з дати прийняття такого рішення.
 10. Розгляд питання  про  попереднє надання згоди  на внесення змін до Кредитного договору № 151317К6  від  29.12.2017  року.
 11. Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції  та про затвердження  нової редакції Статуту Товариства. Визначення  особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в  новій  редакції.
 12. Розгляд питання про внесення змін та доповнень  до внутрішніх положень Товариства   про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію   шляхом їх  викладення у нових редакціях. Визначення  осіб, уповноважених на підписання вказаних положень в  новій  редакції.
 13. Розгляд питання про затвердження аудиторського висновку  за 2017 рік. Затвердження аудиторського  висновку за підсумками перевірки діяльності Товариства за 2017 рік.
 14. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.

 

 

 

 

Порядок ознайомлення акціонерівзматеріалами,зякимивони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних  (чергових)   загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери можуть за місцезнаходженням Товариства  за адресою:   м. Київ, вул. Електриків, 26, приймальна Правління (кімната № 1) щоденно  у робочі дні  з 10-00 до 13-00, а в день проведення р річних  (чергових) загальних зборів за місцем їх проведення за адресою:  м. Київ, вул. Електриків, 26, будинок Культури, актова зала № 1.

 •  

Особа відповідальна за порядокознайомленняакціонерів з документами:Головко І. І.

 Для участі у  річних  (чергових)   загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:

 • Паспорт або документ, що його заміняє;
 • Представникам акціонерів та юридичним особам – доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу представника.

 

 •  

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

 

 

Найменування показника

Період

Попередній

2016  р.

Звітний

2017   р.

Усього активів

1024518

1799428

Основні засоби

260548

262260

Довгострокові фінансові інвестиції

22192

22192

Запаси

257643

467278

Сумарна дебіторська заборгованість

163074

389078

Грошові кошти та їх еквіваленти

283552

627412

Нерозподілений прибуток

-39441

4429

Власний капітал

162981

290916

Статутний капітал

168087

168087

Довгострокові зобов'язання

109077

103503

Поточні зобов'язання

752460

1405009

Чистий прибуток (збиток)

8498

18621

Середньорічна кількість акцій (шт.)

3430354

 

3430354

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

447

535

 

 

Права акціонера:

Акціонер має право отримувать письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Кожний акціонер має право  ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, у разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з таких питань:

1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;

2) надання згоди на вчинення товариством значних правочинів;

2-1) надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;

3) зміну розміру статутного капіталу;

4) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, при умові дотримання акціонером строків подання та при умові надання повноти інформації зазначеної вище.

У разі недотримання акціонерами (акціонером), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій вищевказаних вимог, Наглядова рада товариства повноважна пийняти Рішення про відмову включити такі пропозиції до порядку денного зборів.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято , при умові недотримання акціонером строків подання та при умові надання повноти інформації зазначеної вище, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом товариства та положенням про загальні збори товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Акціонер має право приймати участь у зборах акціонерів через свого представника.

 Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому чинним законодавством України  порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах має містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

 

 

 

 

Наглядова рада

Приватного акціонерного товариства «Завод «Кузня на Рибальському»

 

 

 

 

 

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління ШАНДРА ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 14.03.2018
(дата)