Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 18.04.2018
Дата публікації 15.03.2018 10:04:52
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"
Юридична адреса* 65031, м.Одеса, вул. Миколи Боровського, 28 "б"
Керівник* Ніверчук Олександр Миколайович - Голова Правління. Тел: (048)705-20-59
E-mail* n.poslavska@oblenergo.odessa.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»

(далі за текстом – ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» або «Товариство»),

місцезнаходження якого: Україна, 65031, м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 28 «б»

 

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», що відбудуться 18 квітня 2018 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 65031, м. Одеса, вул. Миколи Боровського, буд. 28 "б", 4-й поверх, кімната 409.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення Загальних зборів акціонерів з 08 години 30 хвилин до 09 години 45 хвилин за адресою: м. Одеса, вул. Миколи Боровського, буд. 28 "б", 1-й поверх, кімната 135.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», буде складено станом на 24 годину 12 квітня 2018 року.

 

Проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного.

 1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії.

Проект рішення:

1.         Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Пославська Наталія Яківна, члени лічильної комісії: Бєлєндяєва Юлія Андріївна, Хомич Роман Володимирович, Степаненко Олена Миколаївна, Лебідь Микола Сергійович.

2.         Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії Пославська Наталія Яківна, члени лічильної комісії: Бєлєндяєва Юлія Андріївна, Хомич Роман Володимирович, Степаненко Олена Миколаївна, Лебідь Микола Сергійович з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

 

 1. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

1. Підтвердити повноваження голови Загальних зборів акціонерів – акціонера Соловйова Юрія Юрійовича, та секретаря Загальних зборів акціонерів – члена Наглядової ради Глазової Ольги Валеріанівни, уповноважених рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 26 лютого 2018 р.).

2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

 • для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства» – до 20 хвилин;
 • для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
 • усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
 • відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.

3. Прийняття рішення з питання оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного відбувається Загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства, шляхом підняття мандатів.

4. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеня для голосування шляхом проставляння Товариством відповідного відтиску штампу на бюлетені під час реєстрації.

 

 1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.

 

 1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити.

 

 1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2017 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік затвердити.

 

 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).

 

 1. Розподіл прибутку та збитків Товариства.

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2017 році, направити:

- 5% – на формування резервного капіталу;

- 95% – на виплату дивідендів.

 

 1. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити суму річних дивідендів за простими акціями у розмірі 4 756 842,17 грн.

2. Виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства.

 

 1. Про зміну типу Товариства.

Проект рішення:

Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

 

 1. Про внесення змін до статуту Товариства.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», виклавши його в новій редакції, в тому числі змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО».

2. Затвердити нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО».

3. Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» з правом передоручення.

 

 1. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» та Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», виклавши їх в новій редакції.

2. Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» та Положення про Ревізійну комісію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» та ввести в дію з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО».

3. Доручити Голові Правління Товариства підписати нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» та Положення про Ревізійну комісію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО».

 

 1. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

 

 1. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Відповідно до п.5 ч.3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» проект рішення по даному питанню не включається до повідомлення акціонерам.

 

 1. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

Проект рішення:

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

2. Розмір винагороди Голові Наглядової ради та членам Наглядової ради Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

3. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

 

 1. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

 

 1. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Відповідно до п.5 ч.3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» проект рішення по даному питанню не включається до повідомлення акціонерам.

 

 1. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

2. Розмір винагороди Голові Ревізійної комісії та членам Ревізійної комісії Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

3. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

 

 1. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «СБЕРБАНК» та/або укладання нових договорів.

Проект рішення:

1. Затвердити укладені між ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ – 00131713) та ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) договори, а саме:

- Договір про внесення змін № 6 від 27.06.2017р. до Договору поруки від 29.03.2012р.;

- Договір про внесення змін № 9 від 27.06.2017р. до Договору поруки № 16-В/09-П-1 від 26.06.2009р.;

- Договір про внесення змін № 6 від 27.06.2017р. до Договору поруки від 28.01.2011р.

2. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ – 00131713) протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході фінансово-господарської діяльності, а саме укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ – 00131713) перед ПАТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784), граничною сукупною вартістю кожного зі значних правочинів  до 2 500 млн. грн. (враховуючи всі додаткові угоди, що можуть бути укладені до таких правочинів протягом дії таких правочинів), при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

 

 1. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «Альфа-Банк».

Проект рішення:

1. Попередньо схвалити та надати згоду на внесення змін в діючий договір поруки №11-П/13 від 07.03.2013р., що укладений з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК».

2. Надати повноваження Наглядовій раді ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» визначати істотні умови Додаткових угод до договору поруки.

3. Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткових угод до діючого договору поруки та підписати пов’язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися у майбутньому.

 

 1. Про схвалення та/або вчинення правочинів.

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході фінансово-господарської господарської діяльності, а саме:

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань особи перед Товариством граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 8 000 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань Товариства перед особою граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 8 000 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

2. Уповноважити Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов’язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені Товариства правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

 

Адреса веб-сайту ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» – www.oblenergo.odessa.ua.

 

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів та з проектом договору про викуп товариством акцій, за місцезнаходженням ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» – м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 28 «б», 3-й поверх, кімната 325, у робочі дні (понеділок - п’ятниця), робочий час (з 8.00 до 17.00 (у п’ятницю до 16.00), перерва з 12.00 до 13.00), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник відділу управління корпоративними правами Пославська Наталія Яківна. Телефони для довідок: (048) 705-20-56.

 

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

 

Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право змінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Виконавчий орган Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»

             (тис. грн)

Найменування показника

Період

Звітний     (2017)

Попередній  (2016)

Усього активів

 7 808 451

 7 817 721

Основні засоби (за залишковою вартістю)

 5 947 701

5 814 984 

Запаси

 84 571

 77 549

Сумарна дебіторська заборгованість

 868 025

817 205 

Гроші та їх еквіваленти

 139 793

61 605 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

 1 453 545

 1 021 047

Власний капітал

 4 679 681

4 676 335 

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

 152 124

152 124 

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

 1 102 908

1 238 458 

Поточні зобов'язання і забезпечення

 2 025 862

1 902 928 

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

 5 008

(68 832) 

Середньорічна кількість акцій (шт.)

 608 495 560

608 495 560 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,00823 

(0,11312) 

 

        Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» опубліковано в офіційному друкованому видані НКЦПФР – «Відомості НКЦПФР» № 48(2801) від 12.03.2018 року.

 

                                                                                                                                             Правління ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Ніверчук Олександр Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 15.03.2018
(дата)