Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 17.04.2018
Дата публікації 15.03.2018 12:05:38
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кияни"
Юридична адреса* 04073 м. Київ, пр-т Степана Бандери, 9
Керівник* Марченко Валентина Василівна - Голова правління. Тел: (044)537-02-05
E-mail* marchenko@forumparkplaza.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
Публічне акціонерне товариство  «Кияни», що знаходиться за адресою:  м. Київ, проспект Степана Бандери,9 повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 17 квітня 2018 року о 11.00 год. в приміщенні Товариства, яке знаходиться  за адресою: м. Київ, Проспект Степана Бандери ,9, корп.2 D, офіс 2-107.
    Час початку і закінчення реєстрації акціонерів  для участі у загальних зборах з  10 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв. При собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам  акціонерів  додатково  довіреність.
    Дата  складення  переліку  акціонерів,  які мають право на участь у загальних  зборах – 11 квітня 2018 року.
Проект порядку денного:
1.    Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2.    Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. 
3.    Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі для кумулятивного голосування.
4.    Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та завдання на 2018 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.   
5.    Звіт Наглядової ради Товариства та затвердження звіту Наглядової ради. 
6.    Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 
7.    Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.
8.    Зміна типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерного товариства. Зміна найменування Товариства.
9.    Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, у зв’язку зі зміною типу та найменування Товариства та приведенням у відповідність до змін у законодавстві України. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції та проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.
10.    Внесення (затвердження) змін та доповнень до положень Товариства про Загальні збори акціонерів Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Правління Товариства, про Ревізійну комісію Товариства, шляхом викладення зазначених положень у новій редакції, у зв’язку зі зміною найменування Товариства та приведенням у відповідність із змінами в законодавстві України. 
11.    Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Правління Товариства.    
12.    Обрання членів Правління Товариства.
13.    Обрання Голови Правління Товариства з числа обраних членів Правління. 
14.    Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової Ради Товариства.   
15.    Встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.
16.    Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
17.    Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних членів  Наглядової Ради.     
18.    Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради.
19.    Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.   
20.    Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
21.    Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних членів  Ревізійної комісії.     
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства: (тис. грн.)
НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА                                                        ПЕРІОД   
    Попередній  2016р.          Звітний 2017р.
Усього активів    59689        86173
Основні засоби         973                     1357
Інвестиційна нерухомість     56132      53940
Довгострокові фінансові інвестиції     0    0
Інші фінансові інвестиції    0    11700
Запаси                               304                             364
Сумарна дебіторська заборгованість                             2110                                            16811
Грошові кошти та їх еквіваленти                                    2                      0
Нерозподілений прибуток                         -478993                                     - 491226
Власний капітал                         -472550                           -484783
Статутний капітал                             6 443                                  6 443
Довгострокові зобов’язання                          527696                                            557829
Поточні зобов’язання                              4543                          13127
Чистий прибуток(збиток)                           -81195                                    -12233
Середньорічна кількість акцій(штук)                          644300                          644300
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду(шт.)                                ---    ----
Загальна сума коштів ,витрачених  на викуп власних акцій протягом періоду                                ---    -----
Чисельність працівників на кінець періоду(осіб)                                    9    6     
Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщено повідомлення про проведення загальних зборів, інформацію з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного, інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій та перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: http://kyjany.kiev.ua/
Права акціонерів: кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.
Порядок ознайомлення акціонерів  з  матеріалами,  з  якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від  дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів  Товариство  надає  акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень  з  питань  порядку  денного,  за місцезнаходженням  Товариства  у  робочі  дні,  робочий  час з 10.00 до 16.00, м. Київ, проспект Степана Бандери, 9  корп.3В, офіс3-201, а в день проведення загальних зборів - також  у місці  їх  проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами – Голова правління Марченко В.В. 
Тел. для довідок: (044) 5370205                                              Наглядова Рада Товариства
                                                                                                                                                                                      
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 15.03.2018 р. в Бюлетені "Відомості НКЦПФР", №51. Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Марченко Валентина Василівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 15.03.2018
(дата)