Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 20.04.2018
Дата публікації 19.03.2018 09:44:26
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ"
Юридична адреса* Україна, 93404, м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А
Керівник* Ільюченко Алла Миколаївна - Голова Правління. Тел: 044-390-52-71
E-mail* office@ukrinkom.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

«Шановний акціонере!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ" (далі – Товариство), код за ЄДРПОУ 05839888 місцезнаходження: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А, повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) відбудуться 20 квітня  2018 року о 15:00 годині за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А, (кім.№27).

 

Реєстрація акціонерів, які прибули для участі у Загальних зборах, відбудеться за місцем проведення зборів  та у день проведення Загальних зборів з 14:30 год. до14:50 год.

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 16 квітня    2018 року.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах необхідно надати: акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт); представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт), і довіреність на право участі у Загальних зборах та на голосування, засвідчену у порядку, передбаченому законодавством; для керівників юридичних осіб – паспорт та документ про призначення на посаду.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ:

 1. Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів. Проект рішення: «Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі: Оридорога Наталія Станіславівна, Косенко Андрій Володимирович, Кісаделі Галина Василівна».
 1. Про порядок проведення Загальних зборів. Проект рішення: «Прийняти наступний порядок проведення Загальних зборів:

-   виступи з питань Порядку денного Загальних зборів: до 5 хвилин;

-   виступи з обговорення доповідей до 2 хвилин;

-   відповіді на запитання до 2 хвилин;

-   заключне слово – до 2 хвилини.

-   закінчення роботи Загальних зборів – до 17-00.

Рішення з питань Порядку денного приймається за результатами голосування бюлетенями. Повідомляє результати голосування Голова Лічильної комісії. Запитання приймаються Секретарем Загальних зборів у письмовій формі.».

 1. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів. Проект рішення: «Обрати Головою Загальних зборів – Клименка В.О. Обрати Секретарем Загальних зборів – Тополь І.І. ».
 2. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік. Висновки зовнішнього аудитора прийняти до відома. Затвердити заходи за результатами його розгляду».
 3. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік. Проект рішення: «Прибуток, отриманий у 2017 році, направити на покриття збитків минулих періодів».

 

 1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати роботи за 2017  рік.  Проект рішення: «Визнати діяльність Правління Товариства у 2017 році такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства».
 2. Звіт Наглядової ради Товариства про результати роботи за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності у 2017 році. Визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2017 році такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства».
 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії  Товариства за 2017 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії  Товариства. Проект рішення: «Інформацію щодо діяльності Ревізійної комісії Товариства в 2017 році прийняти до відома. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік».
 4. Про затвердження Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ" у новій редакції. Проект рішення: «Затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ" у новій редакції».
 5. Про призначення уповноваженої особи на підписання Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ" у новій редакції. Проект рішення: «Призначити Голову Правління Ільюченко Аллу Миколаївну уповноваженою особою на підписання від імені Товариства Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» в новій редакції».
 6. Про призначення уповноваженої особи на проведення державної реєстрації змін, пов’язаних із внесенням змін щодо ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Проект рішення: «Призначити Голову Правління Ільюченко Аллу Миколаївну уповноваженою особою на проведення державної реєстрації змін, пов’язаних із внесенням змін щодо ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість скористатись правами, передбаченими статтями 36 та 38 Закону України “Про акціонерні товариства”. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у строк з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за адресою: 04053, м. Київ, Вознесенський узвіз буд. 10А., оф. 103 у робочі дні з 10.00 до 13.00. Відповідальна особа – корпоративний секретар Товариства, контактний телефон +38(044) 390-52-71. Пропозиції до порядку денного загальних зборів вносяться акціонерами Товариства у порядку та строки, передбачені статтею 38 Закону України “Про акціонерні товариства”.

 

Адреса власного веб-сайту на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів, www.05839888.smida.gov.ua., www.ukrinkom.com.ua.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Голову правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

Попередній*

Усього активів

1 643 040

 

Необоротні активи

300 016

 

Сумарна дебіторська заборгованість

1 059 837

 

Гроші та їх еквіваленти

9 153

 

Власний капітал

(1 388 965)

 

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

620 000

 

Усього пасивів

1 643 040

 

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

220 931

 

Середньорічна кількість акцій (шт.)

62000000000

 

* Під час дії тимчасової адміністрації в ПАТ «УКРIНБАНК» (далі - Банк) річна звітність Товариства за 2015 рік не складалися. У зв’язку iз завершенням процесу трансформації бухгалтерського обліку Банку в бухгалтерський облік Товариства у 2017 році, основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства, наведені у проміжній фінансової звітності за 2016 рік, не наводяться.

Наглядова рада Товариства.»

 

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 53(2806) від 19.03.18.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Ільюченко Алла Миколаївна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 19.03.2018
(дата)