Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 20.04.2018
Дата публікації 19.03.2018 16:51:33
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО"
Юридична адреса* 18013, Черкаська обл., місто Черкаси, ПРОСПЕКТ ХІМІКІВ, будинок 76
Керівник* Олексенко Віктор Володимирович - Голова правління. Тел: 0472-39-72-55
E-mail* 00204033@afr.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПУБЛІЧНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО»

(код ЄДРПОУ 00204033)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Місцезнаходження товариства: 18013, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, проспект Хіміків, буд. 76.

Дата, час та місце проведення загальних зборів:  20 квітня 2018 року о 12-ій годині за адресою:  м. Черкаси, вул. Небесної сотні, буд. 105, кім. 204, 2-й поверх (приміщення Черкаської торгово-промислової палати).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів відбудеться 20 квітня 2018 року з 11:00 години до 11:50 години за місцем проведення зборів в кім. 204.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину 16 квітня 2018 року.

Проект порядку  денного:

1.Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій до порядку денного, а також для вирішення інших питань пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку  та оголошення  підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

2.  Розгляд звіту Голови правління  Товариства,  затвердження заходів за результатами його розгляду,  прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління, визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.

Проект рішення: Роботу Голови правління за 2017 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності  відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

3. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 р.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 р.

4.  Розгляд звіту Наглядової Ради ПАТ «Черкаське хімволокно» про роботу за 2017 рік,  затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: звіт Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» за 2017 рік затвердити. Затвердити рішення Наглядової ради прийняті у звітному періоді. Роботу Наглядової ради за 2017 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності  відповідно до Статуту Товариства.

5.Затвердження річної фінансової звітності та річних результатів діяльності за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність та річні результати діяльності Товариства за 2017 р.

6. Визначення порядку покриття збитків Товариства за 2017 р.

Проект рішення: Збитки, отримані в 2017 р., покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Розробити заходи, спрямовані на зниження витрат.

7. Зміна типу та найменування Товариства.

Проект рішення: Змінити тип акціонерного товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне

 акціонерне товариство.

8. Приведення Статуту Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні  товариства" та

 затвердження нової  редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: З метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, внести та

 затвердити зміни до статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції.

9. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства (затвердження нових редакцій внутрішніх положень).

     Проект рішення: Внести й затвердити зміни до Положення «Про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», Положення «Про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», Положення «Про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО»,  Положення «Про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» шляхом викладення в новій редакції.

10. Зміна найменування відокремленого підрозділу «Черкаська ТЕЦ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА  «Черкаське хімволокно». Внесення і затвердження змін до Положення про відокремлений

підрозділ «Черкаська ТЕЦ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Черкаське хімволокно».

Проект рішення: Змінити найменування ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ «ЧЕРКАСЬКА ТЕЦ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» на ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЧЕРКАСЬКА ТЕЦ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО».  Внести й затвердити зміни в Положення про ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЧЕРКАСЬКА ТЕЦ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО».

11. Надання попередньої згоди на укладення Товариством значних правочинів.

Проект рішення: З метою забезпечення безперебійної роботи товариства надати попередню згоду Правлінню ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» на вчинення значних правочинів вартість яких перевищує 25 відсотків активів Товариства за 2017 рік, які будуть вчинятися акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом одного року з дня проведення Загальних зборів товариства, сукупна вартість яких не перевищує подвійної вартості активів товариства. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, характеру правочинів: а саме:

- правочинів з придбання товарів, робіт, послуг, зокрема але не виключно, природного газу, вугілля;

-правочинів, направлених на отримання грошових коштів (укладання договорів позик та/або кредитів), з фінансовими установами, забезпечення виконання зобов’язань за такими договорами (гарантій, застави чи інших фінансових інструментів), забезпечення виконання зобов’язань  інших юридичних осіб за договорами позик та/або кредитів, гарантій, застави чи інших фінансових інструментів шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства.

12. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради, в зв’язку з закінченням терміну повноважень. Відкликати членів Наглядової ради попереднього складу:

-Яковенко Олег Олексійович

-Глущенко Дмитро Олександрович

-Дончак Альона Василівна

-Трофименко Тетяна Володимирівна

-Чижова Олена Петрівна представник акціонера PALOS ESTABLISHMENT Limited

13. Обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

Відповідно до ст. 37 Закону України «Про акціонерні товариства», порядок денний загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою товариства.

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства ( тис. грн.).

Найменування показника

Період

 

2017 рік

2016 рік

Усього активів

963755

913101

Основні засоби (за залишковою вартістю)

383933

384285

Запаси

82358

88693

Сумарна дебіторська заборгованість

356955

251387

Грошові кошти та їх, еквіваленти

43574

99261

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-241790

-338874

Власний капітал

-244645

-273668

Зареєстрований Статутний капітал

26272

26272

Дострокові зобов’язання і забеспечення

1553296

1504530

Поточні зобов’язання і забеспечення

1064878

818345

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-241824

-273668

Середньорічна кількість акцій (шт.)

525432400

525432400

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

-0,046024

-0,52084

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства: проспект Хіміків, будинок 76, м. Черкаси, Черкаської області, Україна, 18013, в кабінеті начальника відділу власності та цінних паперів у робочі дні з 09-00 до 17-00 (зупинка «Черкаська ТЕЦ»), 3-й поверх. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління Олексенко Віктор Володимирович (тел. (0472) 397-255). А також Ви маєте можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення з 11:00 до 11:50.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: cherkasykhimvolokno.emitents.net.ua

Для участі в загальних зборах акціонерів необхідно при собі мати паспорт, для представника акціонера  (юридичної особи) крім паспорта  - документ, що свідчить про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах  (оригінал, або нотаріально завірену копію), або довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України; для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіреність на право участі та голосуванні на загальних зборах, оформлена згідно з чинним  законодавством України.

Акціонери Товариства до проведення зборів, за запитом, мають можливість ознайомитися з проектами рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право внести свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової  ради акціонерного товариства  мають містити  інформацію про те чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера,  який її вносить, кількості, типу та/або класу належних  йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також  кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується акціонером до складу органів товариства, за адресою:  м. Черкаси, проспект Хіміків, 76, ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» (зупинка «Черкаська ТЕЦ»), 3-й поверх, кабінет відділу власності і цінних паперів.

          Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, який отримано  від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України»  станом  на «05» березня 2018 року загальна  кількість акцій Товариства становить 525 432 400 штук простих  іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 485 191 797  штук. 

Довідки за телефоном: (0472) 397-255 Правління ПАТ “Черкаське хімволокно”

Повідомлення  про проведення загальних зборів опубліковано: № 53 (2806) Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 19.03.2018 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Олексенко Віктор Володимирович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 19.03.2018
(дата)