Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 24.04.2018
Дата публікації 22.03.2018 18:17:07
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "ПРОСТО-страхування"
Юридична адреса* 04050, м. Київ, вул. Герцена, 10
Керівник* Сапацинський Олег Володимирович - Голова Правління. Тел: 0442062885
E-mail* a.stepaniuk@pro100.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

 

До уваги акціонерів

Приватного акціонерного товариства

«ПРОСТО-страхування»

Адреса місцезнаходження: 04050, м. Київ,  вул. Герцена, 10 (надалі – Товариство)

      1. 24 квітня 2018 року відбудуться річні загальні збори акціонерів Товариства за адресою: 04050, м. Київ,  вул. Герцена, 10, каб. 401. Початок зборів об 11 - 00 годині.

      2. Реєстрація учасників зборів відбудеться 24 квітня 2018 року з 10-30 до 10-50 за місцем проведення  загальних зборів.

      3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – 18 квітня 2018 року (станом на 24 -00).

      4. ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА:

  1. Обрання лічильної комісії
  2. Про затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.
  3. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
  4. Затвердження звіту Правління Товариства за 2017 рік.
  5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
  6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
  7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
  8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
  9. Затвердження рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року відносно страхування, перестрахування, співстрахування, якщо ринкова вартість послуг, які є предметом значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік.
  10. Внесення змін до  Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції

        5. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 04050, м. Київ,  вул. Герцена, 10, каб. 401,  в робочий час  - з 9-00 до 18-00 (обідня перерва з 13-30 до 14-30), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами О.В.Степанюк.

      Для участі в  загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Телефон для довідок (044) 2062885.

         51  Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщено на веб-сайті www.pro100.ua.

      6. Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний (2017)

Попередній (2016)

Усього активів

344734

345447

Основні засоби (за залишковою вартістю)

60775

61063

Запаси

488

728

Сумарна дебіторська заборгованість

38601

34718

Гроші та їх еквіваленти

204427

210459

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

20248

18677

Власний капітал

191691

182780

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

82320

82320

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

129601

121080

Поточні зобов'язання і забезпечення

23442

41587

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

8911

25950

Середньорічна кількість акцій (шт.)

840000

840000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

10,61

30,89

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Сапацинський Олег Володимирович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 22.03.2018
(дата)