Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 20.06.2018
Дата публікації 19.06.2018 18:39:49
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ"
Юридична адреса* 02002, м. Київ, вул. Сагайдака Степана, будинок 101
Керівник* Луненко Сергій Володимирович - Директор. Тел: 0445170333
E-mail* 31088991@fopsea.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

 

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" Товариство») повідомляє, що 20 червня 2018 року о 12.00 годині за адресою: Україна, м. Київ, вул. Маланюка (колишня Степана  Сагайдака) 101, кімната 201, відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товариства. Позачергові загальні збори акціонерів Товариства скликаються на підставі п. 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», оскільки цього вимагають інтереси Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбудеться 20 червня 2018 року  з 11.30 год. до 11.55 год. за вказаною адресою.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів Товариства, тобто на 24.00 год. 14 червня 2018 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ:

  1. Обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі Новіка М.О. та Саміляк О.І. Визначити, що повноваження лічильної комісії припиняються з моменту закриття цих загальних зборів.

  1. Обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення: Обрати Головою позачергових загальних зборів Панасовського В.В., а секретарем -  Луненко С.В.

  1. Вирішення питання про участь ПрАТ "НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" в юридичній особі та придбання у громадянина України Росчепій Геннадія Валерійовича частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВИЙ ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС" (код ЄДРПОУ 41978368) у розмірі 100 грн., що становить 100% статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВИЙ ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС" (код ЄДРПОУ 41978368) за ціною 100 грн.

Проект рішення: Погодити участь ПрАТ "НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" в ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВИЙ ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС" (код ЄДРПОУ 41978368) та здійснити придбання Товариством у громадянина України Росчепій Геннадія Валерійовича частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВИЙ ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС" (код ЄДРПОУ 41978368) у розмірі 100 грн., що становить 100% статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВИЙ ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС" за ціною 100 грн.

  1. Про проведення незалежної оцінки нежитлової будівлі, яка перебуває на балансі ПрАТ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» та розташована за адресою: місто Київ, вулиця Маланюка 101, прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

Проект рішення: Погодити проведення незалежної оцінки нежитлової будівлі, яка перебуває на балансі ПрАТ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» та розташована за адресою: місто Київ, вулиця Маланюка 101, обрати  оцінювачем майна Товариства  (вказати найменування) та затвердити умови договору, що укладатиметься з ним, встановити розмір оплати його послуг (вказати суму).

  1. Про уповноваження директора ПрАТ "НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" Луненка С.В. з правом передоручення здійснити всі дії та підписати всі необхідні документи, необхідні для виконання рішень, прийнятих в пп. 3 - 4 порядку денного, включаючи, але не обмежуючись, затвердження оцінювача та затвердження умов договору на проведення оцінки.

Проект рішення: уповноважити директора ПрАТ "НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" Луненка С.В. з правом передоручення третім особам здійснити всі необхідні дії та підписати всі необхідні документи, для виконання рішень, прийнятих в пп. 3 - 4 порядку денного, включаючи, але не обмежуючись,  договір на проведення оцінки, договір на придбання частки у статутному капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВИЙ ЖИТЛО-БУД-КОМПЛЕКС", акти приймання – передачі, тощо.

Відповідно до пп. 7 п. 3 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» («Закон»), повідомляємо акціонерів про наступні права, надані відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону:

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на позачергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право у будь-який момент змінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана акціонером фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватись депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Під час проведення загальних зборів акціонерів мають бути присутні акціонери, представники акціонерів, члени реєстраційної комісії, члени тимчасової лічильної комісії, члени лічильної комісії, секретар загальних зборів акціонерів, голова загальних зборів акціонерів, члени Правління, члени Ревізійної комісії, особи, визначені наказом Голови Правління Товариства та представники компетентних органів, які мають право бути присутніми на загальних зборах акціонерів відповідно до вимог чинного законодавства України. У реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у позачергових загальних зборах акціонерів товариства, а також у разі відсутності акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів акціонерів, станом на 24.00 год. 14 червня 2018 року.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 20 червня 2018 року (включно) кожний робочий день, з 10.00 год. до 18.00 год. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Маланюка (колишня Степана  Сагайдака) 101, кімната 201. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів посадова особа – Директор Луненко С.В. або уповноважена ним інша особа.

20 червня 2018 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у позачергових загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Додатково повідомляємо про наступне. Після надання цього повідомлення Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення зборів. Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Товариство приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включення до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які зазначені вище в цьому повідомленні. У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо включення питання про дострокове припинення повноважень директора, одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів.

Зміни про проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариства не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, про які зазначені вище у даному повідомленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Директор  ПрАТ «Нові Технології»                                                     Луненко С.В.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Луненко Сергій Володимирович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 19.06.2018
(дата)