Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 01.11.2018
Дата публікації 24.09.2018 12:05:28
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ»
Юридична адреса* 69032, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд.15
Керівник* Лобіков Дмитро Валентинович - Генеральний директор. Тел: (061) 212-24-27
E-mail* Boyko.Irina@zalk.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

До уваги акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ»

(код ЄДРПОУ 00194122),

місцезнаходження товариства: Україна, 69032, м. Запоріжжя, Південне шосе, 15.

Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів

публічного акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»

(далі – позачергові загальні збори)!

Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних зборів: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області, кімната 35.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 01.11.2018 з 9 години 00 хвилин до 10 години 00 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 01.11.2018 о 10 годині 30 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, встановлена 26.10.2018  (станом на 24 годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
 3. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.
 4. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
 5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
 6. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
 7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 8.  Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
 9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
 10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 11. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік.
 12. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.
 13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

1. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі:

1) Климовська Ірина Григорівна – голова лічильної комісії;

2) Чорна Валентина Миколаївна – член лічильної комісії;

3) Ткаченко Ольга Анатоліївна – член лічильної комісії;

4) Болгарова Олена Федорівна – член лічильної комісії;

5) Гавриленко Віктор Якович – член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів Товариства.

1. Обрати головою позачергових загальних зборів Товариства – Попова Дмитра Сергійовича.

2. Обрати секретарем позачергових загальних зборів Товариства – Маньківську Анастасію Геннадіївну.

3. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.

Затвердити наступний порядок проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства (далі - збори):

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді із зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використанням бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником  акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі у зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонера, що вимагає скликання цих зборів.

 1.  Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

Проект  рішення № 1:

1. Змінити тип Товариства з публічного на приватне.

2. Змінити повне найменування Товариства з публічного акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» на акціонерне товариство «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», скорочене найменування ПАТ «ЗАлК» на АТ «ЗАлК».

Проект рішення 2:

Зняти питання з розгляду.

5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення № 1:

 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

 2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

 3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення № 2:

1. Внести зміни до Статуту Товариства  шляхом викладення його в новій редакції.

2. Змінити найменування Товариства на акціонерне товариство «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат».

3. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

4. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

 6. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

     Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

 7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

    Обрання членів Наглядової ради Товариства буде здійснюватися шляхом кумулятивного голосування відповідно до   наданих акціонерами кандидатур.

 8. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

 9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Припинити повноваження Ревізійної комісії  Товариства у повному складі.

 10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства буде здійснюватися шляхом кумулятивного голосування відповідно до   наданих акціонерами кандидатур.

11. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік.

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на  2019 рік:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

12. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.

Затвердити положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.

13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.

 Даний проект порядку денного позачергових загальних зборів Товариства вважати порядком денним позачергових загальних зборів Товариства, які скликаються на 01 листопада 2018 року, у разі відсутності пропозицій до нього від інших акціонерів.

Для реєстрації та участі в позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також - довіреність або інші документи, які посвідчують право представника на участь у позачергових загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

Порядок участі та голосування на позачергових загальних зборах за довіреністю відбувається відповідно до норм ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства».

Після отримання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими ст. 36 та 38 Закону України “Про акціонерні товариства”, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно (крім вихідних, святкових та неробочих днів), з 10 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 30 хвилин до 13 години 30 хвилин), за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, Фонд державного майна України, кімната 707, а в день проведення позачергових загальних зборів – також у місці їх проведення з 09 години 00 хвилин до 10 години 00 хвилин.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є Маньківська Анастасія Геннадіївна (головний спеціаліст Фонду державного майна України). Телефон для довідок: (044) 200-30-23, 200-34-99.

З дня отримання даного повідомлення і до початку позачергових загальних зборів Товариства акціонери мають право надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів та порядку денного позачергових загальних зборів. Фонд державного майна України як акціонер на вимогу якого скликано позачергові загальні збори Товариства, приймає відповідні письмові запитання за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, та надає письмову відповідь протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання відповідного письмового запитання (але у будь-якому випадку до дати проведення позачергових загальних зборів) шляхом направлення такої письмової відповіді простим листом на адресу акціонера, зазначену у відповідному письмовому запитанні. Фонд державного майна України може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту, яка повинна бути доступна акціонерам для ознайомлення в день проведення позачергових загальних зборів перед початком роботи скликаних позачергових загальних зборів, у місці їх проведення.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів у порядку та у строки, передбачені ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери мають можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого ст. 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) є єдиними для всіх акціонерів. Акціонери мають можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно (крім вихідних, святкових та неробочих днів), з 10 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 30 хвилин до 13 години 30 хвилин), за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, Фонд державного майна України, кімната 707, а в день проведення позачергових загальних зборів – також у місці їх проведення з 09 години 00 хвилин до 10 години 00 хвилин.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства, а також інформація, зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.spfu.gov.ua.

Заступник Голови Фонду державного майна України                                                       В. ДЕРЖАВІН

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Лобіков Дмитро Валентинович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 24.09.2018
(дата)