Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 30.01.2019
Дата публікації 29.12.2018 14:18:00
Найменування емітента* АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"
Юридична адреса* 65031, м.Одеса, вул. Миколи Боровського, 28 "б"
Керівник* Ніверчук Олександр Миколайович - Голова Правління. Тел: (048)705-20-59
E-mail* n.poslavska@oblenergo.odessa.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»

(далі за текстом – АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» або «Товариство»)

місцезнаходження якого: Україна, 65031, м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 28 «б»

 

Повідомляє акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (надалі – «Загальні збори»), відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», що відбудуться 30 січня 2019 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 65031, м. Одеса, вул. Миколи Боровського, буд. 28 "б", 4-й поверх, кімната 409.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення Загальних зборів акціонерів з 08:30 до 9:45 за адресою: м. Одеса, вул. Миколи Боровського, буд. 28 "б", 1-й поверх, кімната 135.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», буде складено станом на 24 годину 24 січня 2019 року.

 

Порядок денний та проекти рішень з питань порядку денного
 

  1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії.

Проект рішення:

1.            Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Пославська Наталія Яківна, члени лічильної комісії: Бойко Світлана Миколаївна, Хомич Роман Володимирович, Степаненко Олена Миколаївна, Лебідь Микола Сергійович.

2.            Припинити повноваження лічильної комісії у складі голова лічильної комісії – Пославська Наталія Яківна, члени лічильної комісії: Бойко Світлана Миколаївна, Хомич Роман Володимирович, Степаненко Олена Миколаївна, Лебідь Микола Сергійович з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

 

  1. Про порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

1. Підтвердити повноваження голови позачергових Загальних зборів акціонерів – акціонера Соловйова Юрія Юрійовича, та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів – члена Наглядової ради Глазової Ольги Валеріанівни, уповноважених рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 26 грудня 2018 р.).

2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

  • для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
  • усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
  • відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.

3. Прийняття рішення з питання оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного відбувається Загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства, шляхом підняття мандатів.

 

  1. Про призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Проект рішення:

Призначити суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства Товариство з обмеженою відповідальністю «БДО».

 

Адреса веб-сайту АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»  – www.oblenergo.odessa.ua.

 

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів за місцезнаходженням АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» – м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 28 «б», 3-й поверх, кімната 325, у робочі дні (понеділок - п’ятниця), робочий час (з 8.00 до 17.00 (у п’ятницю до 16.00), перерва з 12.00 до 13.00), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник відділу управління корпоративними правами Пославська Наталія Яківна. Телефони для довідок: (048) 705-20-56.

 

Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право змінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Виконавчий орган Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

                                              

Правління АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Ніверчук Олександр Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 29.12.2018
(дата)