Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Дата здійснення дії: 10.06.2008
Дата публікації 11.06.2008 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Холдингова компанія "Луганськтепловоз"
Юридична адреса* 91005 м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107
Керівник* Бикадоров Віктор Петрович - Голова Правління, генеральний директор. Тел: 0642527269
E-mail* nma@contact.lugansk.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рiшення про отримання кредиту прийнято Наглядовою радою ВАТ "ХК "Луганськтепловоз" (протокол вiд 21.03.08р. № 25/85). Договiр №94-МВ/08 про вiдкриття кредитної лiнiї укладено 25.03.08 р. Форма надання кредиту: не вiднов-лювальна кредитна лiнiя, при якiй надається можливiсть використання кредиту частками, в межах лiмiту кредиту-вання, сума кредиту 303000 тис.грн., процентна ставка - 15 % рiчних., строк - 10 мiсяцiв. ВАТ "ХК "Луганськтепло-воз" повинен повернути банку кредит шляхом повернення кожного траншу не пiзнiше нiж у останнiй день закiнчення строку дiї кредитної лiнiї (31.01.09р.). Забезпечення - застава майнових прав за договором № 804/08-33 вiд 22.02.08 року, укладеним з ЗАТ "Рослокомотив" (Росiя). Фактична дата отримання чергового траншу 10.06.08 р. у сумi 10 100,0 тис. грн., що складає 3,33 % вiд загального розмiру кредиту. Кредит наданий ЗАТ "Альфа-Банк", код ЄРДПОУ 23494714, мiсцезнаходження: м.Київ, вул. Десятинна, 4/6. Вартiсть чистих активiв на 31.12.07р. становить 140 218 тис.грн. Спiввiдношення суми чергового траншу, одержаного 10.06.08 р. (10 100,0 тис.грн.) до вартостi активiв на початок 2008 року становить 1,64 %. Кредит одержано для поповнення обiгових коштiв, виконання комплексної про-грами по виготовленню тепловозiв 2ТЕ116У в кiлькостi 110 секцiй.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління, генеральний директор Бикадоров Віктор Петрович