Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
Дата здійснення дії: 05.02.2010
Дата публікації 05.02.2010 19:01:00
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство “Акціонерна страхова компанія з надання екстреної медичної допомоги іноземним громадянам”
Юридична адреса* 01601 МСП, м. Київ, вул. О.Гончара, 65
Керівник* Лаврусенко Віктор Анатолійович - Голова Правління. Тел: 0442062885
E-mail* a.mikhailova@pro100.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
05 лютого 2010 року загальними зборами акціонерів АТ «ПРОСТО-страхування» прийнято рішення (протокол № 1 від 05.02.2010р.) про збільшення розміру статутного капіталу за рахунок додаткових внесків шляхом закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій у кількості 400 000 (чотириста тисяч) штук номінальною вартістю сто гривень кожна. Загальна номінальна вартість акцій, що передбачені до розміщення, — 40 000 000,00 (сорок мільйонів грн. 00 коп.) гривень. Форма існування акцій – бездокументарна. Акції передбачаються до продажу за їх номінальною вартістю.
Розміщення акцій може призвести до зміни власника великого пакету акцій емітента, збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій: юридична особа за законодавством Республіки Кіпр Компанія АСТРОВЕЙ ЛІМІТЕД (ASTROWAY LIMITED) володіє 27 253 (двадцять сім тисяч двісті п’ятдесят три) шт. простих іменних акцій, що становить 11,36 % від статутного капіталу Товариства.
Співвідношення кількості акцій, що розміщуються, до статутного капіталу Товариства — 166,67 %. Співвідношення загальної кількості акцій Товариства в обігу до розміру статутного капіталу Товариства — 100 %.
Права, що отримують інвестори в зв’язку з придбанням цінних паперів, що розміщуються:
- на отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів;
- на участь в управлінні Товариством;
- на отримання частини майна Товариства у разі його ліквідації, тощо, у відповідності до чинного законодавства.
Оплата акцій здійснюється у грошовій формі.
Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів: залучення інвестицій для поповнення обігових коштів.
На дату проведення загальних зборів акціонерів відсутня інформація щодо прогнозованої кількості акцій, яку планує придбати кожен член уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів. Акції, що розміщуються, конвертації не підлягають.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Лаврусенко Віктор Анатолійович