Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 05.03.2010
Дата публікації 10.03.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Український інноваційний банк"
Юридична адреса* 04053, м.Київ, вул.Смірнова-Ласточкіна, 10-а Юридична адреса: 01601, м.Київ, вул.Інститутська, 12-а
Керівник* Клименко Володимир Олександрович - Голова Правління. Тел: 0442472007
E-mail* kalashnik@ukrinbank.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Шановний акціонере АТ «Укрінбанк»
Чергові загальні збори акціонерів АТ "Укрінбанк" (далі – Збори) відбудуться 20 квітня 2010 року о 13-00 годині за адресою: м. Житомир, пл. Перемоги, 6 (приміщення конференц-залу готелю "Житомир").
2. Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Зборах, буде проходити з 10-00 до 12-45 у день проведення Зборів за зазначеною вище адресою. Для реєстрації акціонери (їх представники) повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представники акціонерів, крім документа, що посвідчує особу, повинні також мати довіреність на право участі та голосування на Зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 26.02.2010 р.
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Звіт Правління Банку про результати роботи АТ «Укрінбанк» у 2009 році.
2. Звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність АТ «Укрінбанк» у 2009 році.
3.Затвердження фінансового результату діяльності (річного звіту та балансу) «Укрінбанк» за 2009 рік, підтверджених висновками незалежних аудиторів.
4. Розподіл прибутку/збитку АТ «Укрінбанк» за 2009 рік.
5. Затвердження основних фінансових показників діяльності АТ «Укрінбанк» на 2010 рік.
6. Затвердження рішень, прийнятих Спостережною Радою АТ «Укрінбанк» протягом лютого – квітня 2010 року.
7. Внесення змін до Положення про Спостережну раду АТ «Укрінбанк» шляхом затвердження його нової редакції.
8. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію АТ «Укрінбанк» шляхом затвердження його нової редакції.
9. Затвердження змін у складі (обрання та відкликання/звільнення) та кількості членів Спостережної ради АТ "Укрінбанк".
10. Затвердження змін у складі (обрання та відкликання/звільнення) Ревізійної комісії АТ "Укрінбанк".
5. За довідками та ознайомленням з матеріалами стосовно питань порядку денного звертатись
за адресою: 04053 м. Київ, вул. Смирнова – Ласточкіна, 10-А, тел.247-20-73.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період
Звітний 2009р. Попередній 2008р.
Усього активів 1 598 646 1 689 879
Основні засоби 325 587 323 680
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 509 787
Сумарна дебіторська заборгованість 81 067 42 441
Грошові кошти та їх еквіваленти 105 524 90 283
Нерозподілений прибуток 0 266
Власний капітал 388 237 432 476
Статутний капітал 204 423 204 423
Довгострокові зобов'язання 102 055 469 673
Поточні зобов'язання 370 993 423 745
Чистий прибуток (збиток) (43 566) 12 169
Середньорічна кількість акцій (шт.) 20 442 341 474 20 442 341 474
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 317 1 910

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 05.03.2010, № 41, бюлетень «Відомості ДКЦПФР»

Голова Правління В.О. Клименко
10 березня 2010 р.
М. П.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Клименко Володимир Олександрович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 10.03.2010
(дата)