Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 09.03.2010
Дата публікації 17.03.2010 15:50:05
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Кияни"
Юридична адреса* 04073 м.Київ,проспект Московський ,9
Керівник* Марченко Валентина Василівна - Голова Правління. Тел: 0445370112
E-mail* info@forumparkplaza.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів:

Правління ВАТ "Кияни" повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери): 27 квітня 2010 року о 15 годині за адресою м. Київ вул. Інженерна 1-а, адмінкорпус.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: початок реєстрації акціонерів: о 14 год. 00 хв, закінчення реєстрації акціонерів о 14год.45 хв. за місцем проведення зборів. Для реєстрації необхідно мати при собі паспорт, а представникам – паспорт та доручення на право участі у зборах..

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:
27 квітня 2010 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним.
1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2009р.та основні напрямки діяльності на 2010р.
2. Висновки ревізійної комісії, затвердження річного балансу товариства за 2009р.
3. Переведення акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування
4. Про визначення депозитарію
5. Про визначення зберігача.
6. Про припинення дії договору на ведення реєстру акціонерів та визначення дати закриття реєстру акціонерів.
7. Внесення змін до Статуту.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під
час підготовки до загальних зборів: з документами, повязаними із порядком денним, акціонери можуть ознайомитись до дати проведення зборів у робочі дні з 9.00 до 17.00 за адресою: 04073, м.Київ, пр.-т Московський,9, ВАТ «Кияни», офіс 3-101, спеціаліст по роботі з акціонерами Жереб В.М., а у день проведення зборів – також у місці їх проведення.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.):
НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА ПЕРІОД
ЗВІТНИЙ ПОПЕРЕДНІЙ
Усього активів 91529 97252
Основні засоби 1250 86045
Інвестиційна нерухомість 71529
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 800 1286
Сумарна дебіторська заборгованість 2360 3184
Грошові кошти та їх еквіваленти 1572 1459
Нерозподілений прибуток -54050 -41516
Власний капітал -41684 -29150
Статутний капітал 6443 6443
Довгострокові зобов’язання 110329 118582
Поточні зобов’язання 22884 7820
Чистий прибуток(збиток) -12534 -35428
Середньорічна кількість акцій(штук) 644300 644300
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (штук) - -
Загальна сума коштів ,витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду(осіб) 81 83

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано (дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання): «Бюлетень. Цінні папери України» №42(2844) від 09.03.2010 р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Марченко Валентина Василівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 17.03.2010
(дата)