Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 12.04.2010
Дата публікації 16.04.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Нові Технології"
Юридична адреса* Київська область, Шевченківський район, м. Київ, вул.Олеся Гончара, буд. 73, офіс 5, 01054
Керівник* Аврамов Іван Іванович - Голова Наглядової ради - Президент. Тел: 0442794837
E-mail* vatnzvkifnt@ca.donbass.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про проведення загальних зборів
Відкритого акціонерне товариство
«Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд
«Нові технології»
Дата проведення загальних зборів: «28» травня 2010 року.
Час проведення загальних зборів: о 14.00 (за місцевим часом).
Місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних борів: 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 73, оф. 5.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 13.00 до 13.50 (за місцевим часом).
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «28» травня 2010 року.

Порядок денний:
1.Зміна найменування Фонду.
2.Затвердження нової редакції Статуту Фонду.
3.Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій Фонду документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація випуску) та затвердження Рішення про дематеріалізацію.
4.Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію.
5.Внесення змін до внутрішніх Положень Фонду.
6.Затвердження змін до Регламенту Фонду.
7.Затвердження змін до Проспекту емісії акцій Фонду.
8.Затвердження додаткової угоди до договору з компанією з управління активами Фонду.
9.Затвердження додаткової угоди до договору зі зберігачем Фонду.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами під час підготовки до загальних збрів за місцезнаходженням Товариства: 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 73, оф. 5.
Для участі в зборах необхідно мати паспорт або доручення, оформлене відповідно до діючого Законодавства.
Довідки за телефоном : +38062 348-05-65.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 12.04.2010 р. №65 (823) в Відомостях Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Наглядової ради - Президент Аврамов Іван Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.04.2010
(дата)