Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 28.05.2010
Дата публікації 02.06.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"
Юридична адреса* 69032, м. Запоріжя, Південне шосе 15,
Керівник* Котюк Олександр Володимирович - Генеральний директор. Тел: 0612122427
E-mail* privat@zalk.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ВАТ “ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ” повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 22 липня 2010р. о 10:00 у приміщенні палацу культури “ЗАлК” за адресою: м.Запоріжжя, пр.Металургів, 1а. Реєстрація учасників зборів з 08.30 до 09.30.

Порядок денний
1. Звіт Виконавчого органа Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009р. і визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2010р.
2. Звіт Спостережної ради Товариства про роботу в 2009р.
3. Звіт і висновки Ревізійної комісії з результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік, затвердження річного звіту й балансу Товариства за 2009 рік.
4. Розподіл прибутку Товариства за результатами роботи за 2009 рік.
5. Обрання Генерального директора Товариства.
6. Відкликання й обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
7. Відкликання й обрання членів Спостережної ради Товариства.
8. Затвердження рішення про переведення випуску іменних цінних паперів Товариства, випущених у документарної формі існування, у бездокументарну форму існування (рішення про дематеріалізаціюй).
9. Затвердження депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що дематеріалізується.
10. Затвердження зберігача, у якого Емітент буде відкривати рахунки у цінних паперів власникам акцій.
11. Про припинення дії договору на ведення реєстру з реєстратором та визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів. Призначення уповноважених осіб на проведення процедури припинення ведення реєстру.
12. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію.
13. Внесення змін до Статуту Товариства.
Учасникам зборів мати при собі паспорт, для представників акціонерів також мати доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України.
Ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів акціонерів, можливо 21 липня 2010 р. з 9.00 до 14.00 за адресою м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 15 (приміщення відділу кадрів ВАТ «ЗАлК»). Телефон для довідок: (061) 212-23-63.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 1173711 1280093
Основні засоби 335254 367504
Довгострокові фінансові інвестиції 10552 10640
Запаси 220595 315380
Сумарна дебіторська заборгованість 489737 451290
Грошові кошти та їх еквіваленти 9476 21582
Нерозподілений прибуток -612907 -127392
Власний капітал -351780 135646
Статутний капітал 155682 155682
Довгострокові зобов'язання 572125 542511
Поточні зобов'язання 950953 593123
Чистий прибуток (збиток) -487426 -356639
Середньорічна кількість акцій (шт.) 622729120 622729120
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1173 3218

Генеральний директор ВАТ “ЗАлК” О.В. Котюк


Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у бюлетені "Відомості ДКЦПФР" №95(853) від 28.05.2010р. та у газеті "Емісія-Інформ" №61(437) від 28.05.2010р.
Дата складання переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у зборах, - 22.07.2010р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Котюк Олександр Володимирович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 02.06.2010
(дата)