Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 10.07.2007
Дата публікації 12.07.2007 08:52:21
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Київський завод безалкогольних напоїв "Росинка"
Юридична адреса* Місто Київ, вул. Ежена Потье, 6 інд.03680
Керівник* Єрошенко Володимир Олексійович - Голова Правління. Тел: 0444564131
E-mail* oleg.yasiv@rosinka.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Додаток 14
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариство “КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ “РОСИНКА”;
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Відкрите акціонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00382496;
1.4. Місцезнаходження емітента: Україна, м. Київ, вул. Ежена Потьє, буд. 6;
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 453-20-84;
1.6. Електронна поштова адреса емітента: oleg.yasiv@rosinka.ua;
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://rosinka.ua/
1.8. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 2 розділу ІІ або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу ІІІ цього Положення: Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення

Власником 2,100,977,185 голосуючих акцій, що складає 99,694% статутного капіталу товариства, стала компанія Black Lion Beverages IV B.V. (компанія створена та діюча згідно з законодавством Нідерландів, з юридичною адресою: Bankrashof, 3, 1183 NP, Amstelveen, the Netherlands, зареєстрована в Комерційному Реєстрі під номером 34238458).

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Найменування посади Голова Правління __________Єрошенко В.О.
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 10.07.2007 року
(дата)

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Єрошенко Володимир Олексійович