Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


15.01.2009

Постанова № 5-ЖИ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Житомирське ТУ


ПОСТАНОВА № 5-ЖИ

м.Житомир

2009-01-15

Я, Уповноважена особа Комісії - Шинін В’ячеслав Васильович начальник Житомирського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на підставі статті 9 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" у відношенні акціонерного товариства "Український інноваційний банк" (далі – АТ "Укрінбанк") (місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10а; ідентифікаційний код: 05839888; р/р 37394999037 в АТ "Укрінбанк", МФО 300142; телефон/факс (044) 2472253, 2472000, 2472118, Ліцензія на право здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяльності щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів, видана 12.10.07р. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку серії АВ 36244, термін дії ліцензії до 12.10.07р.)

ВСТАНОВИВ:

Згідно акту про правопорушення на ринку цінних паперів від 26 грудня 2008р. №504-ЖИ, складеного головним спеціалістом відділу правозастосування, контролю та фінансового моніторингу на ринку цінних паперів Житомирського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Борисюк О.В., вищезазначеним учасником ринку цінних паперів порушено вимоги п.7 глави 2 Ліцензійних умов провадження професійної діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.06р. №348 (із змінами) в частині не дотримання вимог нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, які регулюють питання провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, зокрема Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого Рішенням ДКЦПФР №1000 від 17.10.06р. (із змінами) (далі – Положення №1000), а саме: Реєстр власників іменних цінних паперів відкритого акціонерного товариства "Житомироблплемоб‘єднання" станом на 12.12.08р. (вих.№41 від 12.12.08р.), складений АТ "Укрінбанк" та підписаний начальником відділу Куликовою Олександрою Олександрівною не містить наступну інформацію: - переліку посадових осіб емітента, які мають право діяти від імені емітента без доручення. Для кожної особи вказуються прізвище, ім`я, по батькові та посада; переліку уповноважених осіб емітента. Для кожної особи вказуються прізвище, ім`я, по батькові та посада, чим порушено вимоги п.5.1 розділу ІІІ Положення №1000; - інформацію про місцезнаходження реєстратора згідно з реєстраційними документами, чим порушено вимоги п.5.2 розділу ІІІ Положення №1000. На підпис акту про правопорушення, розгляд справи та надання пояснень представник юридичної особи не з’явився, хоча про час і місце підписання акту про правопорушення та розгляду справи про правопорушення юридична особа була повідомлена в установленому порядку. До матеріалів справи долучено лист заступника голови правління АТ "Укрінбанк" Петруньок О.В. від 25.12.08р. щодо обставин виявленого правопорушення. Проте, викладені в листі обставини не звільняють АТ "Укрінбанк" від відповідальності. Щодо обставин правопорушення слід зазначити наступне. Порушення було виявлене в ході проведення 12.12.08р. контролю за реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах відкритого акціонерного товариства “Житомироблплемоб’єднання”. Згідно п.7 глави 2 Ліцензійних умов провадження професійної діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.06р. №348 (із змінами) ліцензіат повинен дотримуватись вимог, зокрема: Цивільного та Господарського кодексів України; Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні"; нормативно-правового акта Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія), який регулює питання провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів. Вимоги до ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів, порядок ведення цього реєстру, обов`язки реєстроутримувача, емітентів та зареєстрованих осіб, порядок доступу до інформації, що міститься у системі реєстру встановлює Положення №1000. Згідно п.3 Рішення Комісії "Про затвердження Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів" №1000 від 17.10.06р. реєстраторам та емітентам, що здійснюють діяльність щодо ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів, привести свою діяльність у відповідність до вимог цього Положення не пізніше року від дати набрання чинності цим рішенням, за винятком норм цього Положення щодо наявності міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів у документах системи реєстру, на які поширюються вимоги п.6 р.VII "Прикінцеві положення" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". Положення №1000 набрало чинності з 02.02.07р., тому станом на 12.12.08р. ліцензіат мав привести свою діяльність у відповідність до вимог цього Положення. Згідно п.5.1 розділу ІІІ Положення №1000, реєстр власників іменних цінних паперів містить інформацію про емітента: повне та скорочене (за наявності) найменування згідно з установчими документами; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ; дані свідоцтва про державну реєстрацію (серія, номер свідоцтва, дата проведення державної реєстрації, орган, що видав свідоцтво); місцезнаходження згідно з реєстраційними документами; адресу для поштових повідомлень; телефон, факс; перелік посадових осіб емітента, які мають право діяти від імені емітента без доручення. Для кожної особи вказуються прізвище, ім`я, по батькові та посада; перелік уповноважених осіб емітента. Для кожної особи вказуються прізвище, ім`я, по батькові та посада; статутний капітал; банківські реквізити; інформацію про всі випуски цінних паперів емітента, які перебувають в обігу. Відповідно п.5.2 розділу ІІІ Положення №1000, реєстр власників іменних цінних паперів містить інформацію про реєстратора: повне та скорочене (за наявності) найменування згідно з установчими документами; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ; дані свідоцтва про державну реєстрацію (серія, номер свідоцтва, дата проведення державної реєстрації, орган, що видав свідоцтво); інформацію про ліцензію реєстратора (номер ліцензії, дата видачі, орган, що видав ліцензію, строк дії ліцензії); місцезнаходження згідно з реєстраційними документами; телефон, факс; прізвище, ім`я, по батькові та посада керівника. Згідно п.13.2 розділу ІІІ Положення №1000 при веденні системи реєстру у вигляді записів в електронних базах даних система ведення реєстру повинна забезпечувати підготовку на підставі записів в електронних базах даних паперової копії реєстру шляхом друкування на принтері. Згідно з п.5 ст.8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", у разі порушення законодавства про цінні папери, нормативних актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Комісія має право виносити попередження. Правопорушення вчинене вперше. Враховуючи вищевикладене, на підставі пункту 5 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та пункту 1.5 розділу XVII Правил розгляду справ про правопорушення на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.07р. №2272,

ПОСТАНОВИВ:

1. За порушення вимог законодавства щодо цінних паперів, у тому числі нормативно-правових актів Комісії, застосувати до акціонерного товариства "Український інноваційний банк" санкцію у вигляді попередження. 2. Дану постанову направити особі, щодо якої її винесено Постанову може бути оскаржено протягом 10 днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду у встановленому законодавством порядку. Уповноважена особа Комісії _____________ В.В.Шинін М.П.