Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Iльюченко А.М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 21.07.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ»
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 93404 Луганська обл., м. Сєвєродонецьк 3-А
4. Код за ЄДРПОУ 05839888
5. Міжміський код та телефон, факс 044 390 52 71 044 390 52 71
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 21.07.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 85 (2590) "Вiдомостi НКЦПФР"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.05839888.smida.gov.ua в мережі Інтернет 21.07.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
20.07.2017 звільнено заступник Голови Правлiння Покровська Ольга Юрiївна ** **
**
0
Зміст інформації:
Наглядова рада ПАТ "УКР/IН/КОМ" (далi - Товариство) Протокол засiдання №12 вiд 20.07.2017 прийняла рiшення про наступне:
- Звiльнити зi склади Правлiння Товариства заступника Голови Правлiння Покровську Ольгу Юрiївну, у зв’язку скороченням в Товариствi посади «заступника Голови Правлiння». Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. На посадi перебувала 1 рiк. Покровська О.Ю. згоди на розкриття паспортних даних не надала. Зазначена посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
20.07.2017 призначено член Правлiння Алексiйчук Микола Миколайович ** **
**
0
Зміст інформації:
Наглядова рада ПАТ "УКР/IН/КОМ" (далi - Товариство) Протокол засiдання №12 вiд 20.07.2017 прийняла рiшення про наступне:
Призначити до складу Правлiння Товариства:
- членом Правлiння – директора Департаменту безпеки Товариства Алексiйчука Миколу Миколайовича. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв перебував на посадах: до жовтня 2016 року служба на рiзних посадах начальницького складу органiв внутрiшнiх справ України, з жовтня 2016 року директор Департаменту безпеки ПАТ «УКРIНКОМ». Особа призначена строком на 3 (три) роки.
Вищезазначена посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Вищезазначена посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
20.07.2017 призначено член Правлiння Мартиненко Олександр Олександрович ** **
**
0
Зміст інформації:
Наглядова рада ПАТ "УКР/IН/КОМ" (далi - Товариство) Протокол засiдання №12 вiд 20.07.2017 прийняла рiшення про наступне:
2. Призначити до складу Правлiння Товариства:
- членом Правлiння – директора Департаменту по роботi з активами Товариства Мартиненка Олександра Олександровича. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв перебував на посадах: заступника директора Департаменту по роботi з проблемною заборгованiстю ПАТ «УКРIНБАНК»; заступника начальника Управлiння по роботi з проблемною заборгованiстю ПАТ «УКРIНБАНК», Заступника директора Департаменту безпеки - начальник Управлiння по роботi з проблемними активами ПАТ «УКРIНБАНК». Особа призначена строком на 3 (три) роки;
Вищезазначена посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Вищезазначена посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
20.07.2017 призначено член Правлiння Богушко Олексiй Вiкторович ** **
**
0
Зміст інформації:
Наглядова рада ПАТ "УКР/IН/КОМ" (далi - Товариство) Протокол засiдання №12 вiд 20.07.2017 прийняла рiшення про наступне:
2. Призначити до складу Правлiння Товариства:
- членом Правлiння – директора Юридичного департаменту Товариства Богушка Олексiя Вiкторовича. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв перебував на посадах: з травня 2013 року по червень 2014 року – заступник Директора Департаменту проблемних активiв – начальник управлiння реалiзацiї заставленого майна ПАТ «БРОКБIЗНЕСБАНК», з червня 2014 року по вересень 2015 року – начальник Юридичного управлiння ПАТ «КСГ БАНК», з грудня 2015 року по квiтень 2017 року – директор Юридичного департаменту ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК», з квiтня 2017 року директор Юридичного департаменту ПАТ «УКР/IН/КОМ». Особа призначена строком на 3 (три) роки.
Вищезазначена посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Вищезазначена посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
20.07.2017 призначено Головний бухгалтер Михайлова Олена Анатолiївна ** **
**
0
Зміст інформації:
Наглядова рада ПАТ "УКР/IН/КОМ" (далi - Товариство) Протокол засiдання №12 вiд 20.07.2017 прийняла рiшення про наступне:
3. Призначити Головним бухгалтером Товариства Михайлову Олену Анатолiївну. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду начальника вiддiлу податкового облiку ПАТ «УКРIНБАНК». Особа призначена на невизначений строк.
Вищезазначена посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Вищезазначена посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.