Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Долженко Ольга Володимирiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 15.09.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ФАМIЛЬНИЙ"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03039 м.Київ пр-т Голосiївський,26а
4. Код за ЄДРПОУ 20042839
5. Міжміський код та телефон, факс 0442572014 0442580302
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 15.09.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.fbank.com.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 15.09.2017 72000 290289 24.8
Зміст інформації:
15.09.2017 Спостережною радою банку прийнято рiшення (Протокол Спостережної ради №56/2017 вiд 15.09.2017) про надання згоди на вчинення значного правочину на розмiщення коштiв банку у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України 15.09.2017 строком на 14 днiв. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, 72000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 290289 тис.грн.. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 24.80%.